Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Летние шины отзывы тесты шин и дисков отзывы.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БІРЖОВИЙ КУРС [БИРЖЕВОЙ КУРС] - ринкова вартість цінних паперів (акції, облі-гації, сертифікату, векселя), за якою вони реалізуються (котируються) на біржових торгах. Б.к. прямо залежить від величини дивіденду і обернено - від норми позичко-вого процента, а також від співвідношення попиту і пропозиції.

БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ [БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ] - Див. Бюлетень біржовий.

БІРЖОВИЙ МАКЛЕР [БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР] - офіційний комерційний співробітник бір-жі, який бере участь у біржових операціях як організатор акцій купівлі-продажу товарів, цінних паперів і в укладанні та реєстрації біржових угод.

БІРЖОВИЙ ОБОРОТ (БИРЖЕВОЙ ОБОРОТ] - статистичний показник загального обсягу товарів, проданих на товарних бір-жах за певний проміжок часу (день, декаду, місяць, рік), або загальної суми проданих цінних паперів (чи кількості паперів).

БІРЖОВИЙ ПОДАТОК [БИРЖЕВОЙ НАЛОГ] - сума грошей, яка сплачується по-купцями та продавцями товарів, цінних па-перів учасникам біржових операцій за нада-не їм право брати участь у біржових опера-ціях і укладати біржові угоди. Підставою для стягнення Б. п. є підписання угоди на опера-ції з товарами й цінними паперами, навіть якщо вони фактично не відбулись. Б. ге. стя-гується за пропорційними ставками, котрі коливаються від 1 % (операції з державними цінними паперами) до 2,5 % ціни (операції з дивідендами).

БІРЖОВИЙ ПРИБУТОК [БИРЖЕВАЯ ПРИБЫЛЬ] - прибуток від проведення біржових операцій: торгівлі товарами і цінними па-перами, валютою та від надання біржових послуг. Розрізняють: засновницький прибу-ток- різниця між сумою, отриманою від продажу цінних паперів за біржовим кур-сом, і вартістю статутного капіталу, вкладе-ного акціонерами в компанію; курсовий при-буток- різниця між курсом, за яким акція чи облігація придбана, і тією, за якою вона реалізована. Максимальний Б. ге. досягаєть-ся в умовах біржового ажіотажу.

БІРЖОВИЙ РИНГ [БИРЖЕВОЙ РИНГ] -ді-лянка біржового приміщення - зал, де від-буваються біржові торги. Розміщується, як правило, дещо нижче від рівня підлоги тор-говельного залу. Інша назва- "яма".

БІРЖОВІ ЗАБОРОНИ [БИРЖЕВЫЕ ЗАПРЕТЫ]-види дій, заборонених на біржі: 1) мо-нопольні масштабні операції, здійснювані однією особою з метою впливу на ціни; 2) будь-які не погоджені з біржовим комітетом дії учасників біржової торгівлі, що мають на меті зміну або фіксацію поточних біржових цін; 3) поширення неправдивих чуток, яке може призвести до штучної зміни кон'юн-ктури. Розслідування таких порушень 1 оцін-ку (трактування) веде комітет з правил бір-жової торгівлі.

БІРЖОВІ ЗБОРИ [БИРЖЕВОЕ СОБРАНИЕ] - зібрання членів біржі (робочий сеанс), під час якого реалізуються операції купівлі-про-дажу цінних паперів або біржових товарів учасниками зборів безпосередньо чи через брокерів, з можливим укладанням відповід-них угод. Б.з. проводяться у визначені дні та години. Порядок їх проведення визначаєть-ся біржовим комітетом. Сторонні особи мо-жуть брати участь у торгах лише за згодою біржового комітету.

БІСТРО [БИСТРО] (фр. bistro, від рос. быстро - швидко) - невеличкий ресторан, кафе, корчма, де обслуговують відвідувачів наш-видкуруч.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія