Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БІРЖОВА КОН'ЮНКТУРА [БИРЖЕВАЯ КОНЬЮНКТУРА] - обставини, що склалися на тій чи іншій біржі на певну дату чи за певний проміжок часу внаслідок певної ді-яльності компанії і держави (напр., курси, цін-них паперів і валют на фінансовій біржі то-що). Б.к. є ринковим регулятором, що сприяє перерозподілу коштів у ті галузі матеріаль-ного виробництва й послуг, де на даний мо-мент відчувається найгостріша потреба.

БІРЖОВА ОПЕРАЦІЯ [БИРЖЕВАЯ ОПЕРАЦИЯ] -торговельна операція, яка здійсню-ється на біржі між продавцем і покупцем то-варів. Б.ф. бувають: касові, коли гроші за операцію сплачуються відразу; термінові, при яких оплата за товари відбувається од-разу ж після здійснення операції у визначе-ний угодою строк.а товари, цінні папери, валюта передаються відразу після здійснен-ня розрахункової операції. Перевага нале-жить терміновим операціям, які враховують різницю між курсом, що діяв на момент під-писання угоди, та фактичним курсом на день закінчення строку сплати грошей. Час-то термінові операції являють собою "гру" на різниці курсів, що дає змогу спекулювати великими сумами на біржі. Практикуються: операції на наявний товар - з пред'явлен-ням товару або його зразків; форвардні опе-рації- конкретні зобов'язання поставок то-варів визначаються на майбутнє; строкові (ф'ючерсні операції). На відміну від форвар-дної операції, коли кількість, асортимент (номенклатура), комплектність, якість про-дукції, строки 1 умови поставок встановлю-ються по кожній окремій операції при ф'ю-черсній операції ці умови визначаються бір-жою. Торгівля опціонами- це торгівля пра-вом купівлі-продажу ф'ючерсного контрак-ту за певною ціною.

БІРЖОВА ПАНІКА (БИРЖЕВАЯ ПАНИКА] - різке погіршення кон'юнктури біржового ринку, зумовлене непередбаченими кризо-вими явищами в економіці, політиці, стихій-ним лихом. Супроводжується різким падін-ням (зростанням) курсів різних валют, пони-женням котирувань цінних паперів, різкою зміною цін.

БІРЖОВА РАДА (БИРЖЕВОЙ СОВЕТ] - ко-легіальний орган управління діяльністю бір-жі. Б.р. приймає рішення щодо економічної політики біржі, вирішує питання прийому нових членів, затверджує кошториси вит-рат, плани діяльності виконавчих біржових структур.

БІРЖОВА СЕСІЯ [БИРЖЕВАЯ СЕССИЯ] - спеціально встановлений час, інтервал робочого дня, протягом якого здійснюється торгівля на біржі, укладаються угоди.

БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ [БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ] - організація торгівлі товарами, цінними паперами, нерухомістю на біржах або з участю біржі як посередника.

БІРЖОВА ЦІНА (БИРЖЕВАЯ ЦЕНА] - ціна на товари, цінні папери, яка складається під час біржової торгівлі з урахуванням кон'юн-ктури ринку, співвідношень попиту і пропо-зицій на біржових торгах. Б.ц. публікують-ся у спеціальних друкованих засобах бірж (найчастіше у біржових бюлетенях).

БІРЖОВЕ КОТИРУВАННЯ [БИРЖЕВОЕ КОТИРОВАНИЕ] - Див. Котирування біржове.

БІРЖОВЕ МИТО [БИРЖЕВАЯ ПОШЛИНА] - плата, яку стягує біржовий комітет із чле-нів та відвідувачів біржі за право участі в біржових операціях.

БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ [БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ] - орган управління біржею. Обираєть-ся загальними зборами членів біржі на обу-мовлений час. Визначає економічну політи-ку та основні напрями діяльності біржі. Б.к. здійснює контроль за роботою структурних підрозділів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія