Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БІОГРАФІЯ [БИОГРАФИЯ] - життєпис ок-ремої людини.

БІОНІКА [БИОНИКА] (англ. bionics) - на-прямок кібернетики, що вивчає структуру та життєдіяльність організмів з метою вико-ристання відкритих закономірностей і ви-явлених властивостей для створення тех-нічних систем, які наближаються за своїми характеристиками до живих організмів.

БІПАТРИДИ [БИПАТРИДЫ] (від латин. bi... - подвоєння та грец. patris (patridos) - бать-ківщина) - особи, які одночасно мають гро-мадянство двох або більше країн.

БІРЖА [БИРЖА] (голланд. beurs, нім. Burse - гаманець) -установа (організація), гурто-вий ринок однотипних товарів, на якому відбуваються операції купівлі-продажу ве-ликих партій товарів (послуг), цінних папе-рів, валюти, інформації, науково-технічних розробок (інтелектуальних ресурсів), а та-кож наймання робочої сили на основі дого-ворів. Тут формуються гуртові (оптові) ціни. Залежно від представлення на Б. товарів і послуг розрізняють: товарні Б.-торгують товарами народного споживання і виробни-чо-технічного призначення; універсальні Б. - торгують усіма товарно-матеріальними цінностями; фондові Б.-торгують виключ-но цінними паперами; валютні Б. - торгу-ють валютою; Б. праці-сприяють працев-лаштуванню безробітних громадян і осіб, що бажають змінити профіль роботи. Б. на-ділені правовими Гарантіями.

БІРЖА ВАЛЮТНА [БИРЖА ВАЛЮТНАЯ] - спеціалізована біржа, на якій відбувається купівля-продаж іноземної валюти й золота. Тут зосереджені майже всі валютні операції, хоча формально іноземна валюта може коти-руватись і на фондових біржах. В основному тут відбувається міжбанківська торгівля ва-лютою. Встановлений на біржі курс валюти називається потенційно волютним курсом. Курси валют встановлюються маклерами за участю представників держави й діють тіль-ки на даній біржі для розрахунків з клієнта-ми. Як розрахунковий може використовува-тись середньоарифметичний курс тих валют, які котируються на всіх біржах. На Б. в. Захід-ної Європи (Нідерланди, ФРН) щорічно вста-новлюються валютні курси 14 держав, які ви-користовуються як обов'язкові для розрахун-ків банку з клієнтами. Відповідно до міжна-родних угод встановлені на Б.в. валюти коти-рування можуть відхилятися у банках зазна-чених договором країн у межах 1%. Операції можуть здійснюватись також у міжбанків-ській небіржовій торгівлі. Офіційні біржові котирування є основою розрахунків у банках з їх клієнтами за касовими валютними опе-раціями та платіжними оборотами.

БІРЖА ПРАЦІ [БИРЖА ТРУДА] - організа-ція, яка здійснює реєстрацію безробітних, сприяє їх працевлаштуванню, а також вис-тупає посередником між робітниками та ро-ботодавцями в здійсненні акту влаштуван-ня, найму на роботу, забезпечення організа-ції, підприємств трудовими ресурсами. В Ук-раїні до 1917 р. існували лише приватні бю-ро (напр., в Одесі); в 1914-1917 рр. Б.п. ор-ганізовували міські управи (напр., у Харко-ві). За часів НЕПу спершу робітників і служ-бовців приймали на роботу тільки через дер-жавні Б.п., в 1925-1928 рр. допускався віль-ний найм. З 1928-1929 рр. Б.п. перестали існувати, бо безробіття формально вважа-лося ліквідованим, а розподіл робочої сили здійснювався на підставі законів про трудові резерви. Тепер ці функції виконують Бюро працевлаштування при райдержадмініс-траціях.

БІРЖА ПРИВАТНА [БИРЖА ЧАСТНАЯ] - особлива організаційна форма біржової тор-гівлі, утворена на аціонерних засадах як ак-ціонерна компанія; закрита корпорація. На таких біржах можуть укладати угоди лише акціонери, які є їх членами. Вони, як прави-ло, не одержують дивідендів на вкладений капітал, а виступають у ролі брокерів, ос-кільки прибутки їх створюються завдяки одержаним від клієнтів винагородам за на-дані послуги - укладені угоди.

БІРЖА ТОВАРНА [БИРЖА ТОВАРНАЯ] - спеціалізоване об'єднання, ринок для орга-нізації гуртової (оптової) купівлі-продажу товарів великими партіями. Тут формують-ся обсяги й структура попиту і пропозиції і на підставі їх співвідношення встановлю-ються ціни. Торгівля відбувається не "живим товаром" (товар може зберігатись за межами товарної біржі, навіть у інших регі-онах, країнах), а на основі документів про їх наявність, кількість, асортимент, якість. Операції з організації купівлі-продажу, укла-дання контрактів, угод відбуваються висо-копрофесіонально, відповідно до чинних правових норм. На Б.п. Існують певні прави-ла торгівлі, відповідні органи управління і контролю, які забезпечують рівні права учасникам біржових операцій, захищають інтереси своїх клієнтів, сприяють реалізації їх інтересів і надають відповідні послуги.

БІРЖА ФОНДОВА (БИРЖА ФОНДОВАЯ] - організаційно оформлений, постійно фун-кціонуючий спеціалізований ринок торгівлі цінними паперами. Створює умови для кон-центрації попиту і пропозиції, підвищення ліквідності цінних паперів: акцій, облігацій, позик, ощадних сертифікатів, векселів, дер-жавних казначейських зобов'язань. В Укра-їні основою централізованого ринку цінних паперів є Українська Б.ф. - акціонерне без-прибуткове товариство, яке зі своїми філія-ми і брокерськими конторами централізова-но організовує функціонування ринку цін-них паперів, сприяє відповідним юридич-ним і фізичним особам у реалізації своїх прав на купівлю-продаж цінних паперів на всій території України, розвиткові економі-ки відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу".

БІРЖА Ф'ЮЧЕРСНА [БИРЖА ФЬЮЧЕРСНАЯ] - різновид товарної або фондової біржі, торгівля на якій ведеться за ф'ючер-сними контрактами. На Б.ф., на відміну від біржі товарної, оплата грошової суми за то-вар, цінні папери, золото, валюту відбува-ється через певний строк після укладання угоди за фіксованою ціною, визначеною контрактами. Тут лише до 5% угод уклада-ється (реалізовується) на постачання това-рів, решта - на виплату різниці в цінах або в курсах акцій, щр складається з моменту підписання угоди до ліквідаційного строку - строку завершення операцій за угодою.

БІРЖОВА ІНТЕРВЕНЦІЯ [БИРЖОВАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ] -Див. Інтервенція біржова.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія