Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БІЗНЕС МАЛИЙ [БИЗНЕС МЕЛКИЙ] - під-приємницька діяльність малих фірм, що включає у себе трудову діяльність громадян, які наділені статусом юридичної особи (або не мають його) з метою отримання прибут-ку. До них належать: приватні індивідуаль-ні, сімейні підприємства, фермерські госпо-дарства. які функціонують на правах мало-го підприємства та інших формах власності з обмеженою (незначною) кількістю грома-дян. В Україні відповідно до чинного законо-давства до структур Б.м. належать підпри-ємства, у яких кількість зайнятих не переви-щує: у роздрібній торгівлі - 15 осіб; у галу-зях невиробничої сфери - 25; у науці та на-уковому обслуговуванні- 100; у промисло-вості і будівництві - 200; в інших галузях виробничої сфери - 50 осіб. Більшість під-приємств Б.м. - це малі фірми з кількістю працюючих від 3 до 15 осіб. У розвинутих країнах світу Б.м. підтримується державою через спеціальні органи (напр,, у США це Адміністрація у справах малого бізнесу). Таким структурам надаються пільгові кре-дити та зменшуються розміри оподаткуван-ня. Тому частка Б.м. становить у розвину-тих країнах 40-70% валового національно-го продукту (ВНП) та 50% і більше сукупної робочої сили. Б.м. широко забезпечує най-більшу частку приросту робочих місць. Вони є наймасовішим провідним сектором економіки, який визначає темпи економіч-ного розвитку, структуру ВНП, і становлять основу сучасної ринкової інфраструктури.

БІЗНЕС МІЖНАРОДНИЙ [БИЗНЕС МЕЖДУНАРОДНЫЙ] - сфера практичної реалі-зації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, буді-вельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності господарськими суб'єк-тами двох або більше країн з метою взаємо-вигідної співпраці для досягнення економіч-ного прибутку та міцних позицій на ринку. Суб'єктами Б.м. можуть бути фізичні та юридичні особи, інституціональні і добро-вільні об'єднання, держави, національні під-приємницькі і міжнародні організації. Від-повідно до Закону України "Про зовнішньо-економічну діяльність" суб'єктами такого роду діяльності можуть бути: фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають грома-дянську дієздатність і правоздатність); юри-дичні особи (що зареєстровані в Україні та мають на її території постійне місцезнахо-дження); об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб (що не е юридич-ними особами згідно із законами України, але мають постійне місцезнаходження на території України); структурні одиниці суб'-єктів господарської діяльності іноземних держав (дочірні фірми, філії, відділення, представництва); спільні підприємства (що мають постійне місцезнаходження в Україні).

БІЗНЕС ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ [БИЗНЕС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ] - бізнес, об'єк-том діяльності якого може бути виробниц-тво продукції, надання послуг, торгівля, ко-мерційно-посередницька діяльність. Все те, що може задовольнити потреби споживачів (попит населення, підприємницьких струк-тур) і пропонується на ринку для придбання, використання, споживання з метою одер-жання бізнесменом (підприємцем) прибутку. Основою Б.п. є приватна власність.

БІЗНЕС СПОЖИВЧИЙ [БИЗНЕС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ] - найпоширеніший вид біз-несу, який здійснюється переважною біль-шістю громадян і відображає всезагальну участь населення у системі ділових еконо-мічних відносин. Через Б.с. проявляється зацікавленість людей, як споживачів това-рів і послуг, у кінцевих результатах вироб-ництва. Він стимулює розвиток підприєм-ництва, змушуючи товаровиробників, про-дуцентів послуг не тільки враховувати пот-реби ринку, а й сприймати їх як ділових партнерів, з котрими мають економічні кон-такти, та будувати відносини за принципа-ми максимізації вигоди. Учасниками Б.с. виступають також самі бізнесмени (підпри-ємці), як споживачі продукції і послуг Інших підприємницьких структур.

БІЗНЕС ТЕХНОЛОГІЧНИЙ [БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ] - різновид підприєм-ницької (комерційної) діяльності у сфері но-вих технологій, дохід від якої пов'язаний із зменшенням витрат виробництва і підви-щенням якості продукції (послуг) завдяки використанню принципово нових, більш економічних технологій, машин, обладнан-ня, матеріалів і режиму їх обробки.

БІЗНЕС ТРУДОВИЙ [БИЗНЕС ТРУДОВОЙ] - бізнес громадян, які працюють у різних сферах виробництва і невиробничої інфрас-труктури за наймом на підставі трудової уго-ди з власниками чи керівниками відповід-них структур - суб'єктів економічних відно-син. Діловий бізнесовий інтерес наймання працівників реалізується через їх працю шляхом одержання винагороди (особистого доходу) за кількість і якість виконаної робо-ти чи витраченого часу на здійснення пев-них операцій. Основою Б.т. є приватна власність на робочу силу.

БІЗНЕСМЕН [БИЗНЕСМЕН] (від англ. bu-sinessman, букв. - ділова людина) - ділок, підприємець, антрепренер, комерсант, який займається бізнесом, власною справою задля одержання прибутку. Див. також Під-приємець.

БІЗНЕС-ОПЕРАЦІЯ [БИЗНЕС-ОПЕРАЦИЯ] (від англ. business - діло, підприємництво) - комерційно-підприємницька операція, спрямована на одержання прибутку. Почи-нається з виробництва, закупки товару, ор-ганізації, реалізації і закінчується прода-жем, допродажним і післяпродажним серві-сом та одержанням прибутку.

БІЗНЕС-ПЛАН [БИЗНЕС-ПЛАН] -документ, у якому подані аналіз 1 оцінка діючої або за-планованої до реалізації програми, заходу. Б.-п. визначає доцільність реалізації програми, заходу дій на підприємстві, характеризує і оцінює фактори, які впливають на ефектив-ність (прибутковість) запланованих дій, ак-цій. В резюме Б.-п. викладаються основна ідея та доцільність проведення пропонова-ного комерційного заходу, реальність і опти-мальні шляхи його здійснення, оцінки мож-ливих фінансових результатів; стратегія та основні джерела фінансування. Основними розділами Б.-п. є: характеристика (опис) біз-нес-програми, стратегія бізнес-проекту (про-грам) , оцінка ринку і маркетингова стратегія реалізації програми, характеристика стану виробництва і його функціонування (експлу-атації); система управління (менеджмент) і визначення оптимальних процесів прийнят-тя рішень, визначення джерел формування і напрямів оптимального використання фі-нансів, факторів і ступенів ризику, оцінка конкурентів 1 визначення місця (сегмента ринку), прогноз (оцінка) сильних 1 слабких сторін бізнес-проекту, альтернативних стра-тегій його реалізації і досягнення прибутку.

БІЛА КНИГА ЄС [БЕЛАЯ КНИГА ЕС] - кни-га під назвою "Формування внутрішнього ринку", прийнята Комісією ЄС у 1985 р. з метою відродити рух за економічний союз європейських країн. Б.к. містить 300 реко-мендацій (пізніше скорочено до 279 дирек-тив) для ліквідації наявних бар'єрів. Ці реко-мендації згруповано у три категорії: фізич-ні, технічні та фіскальні.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія