Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БІ... [БИ...] (латин. bi.... від bis - двічі) -у складних словах означає подвоєння.

БІБЛІО... [БИБЛИО...] (грец. bibilion-кни-га) - у складних словах відповідає поняттю "книга" (напр., бібліографія, бібліофіл).

БІБЛІОГРАФІЯ (БИБЛИОГРАФИЯ) -галузь знань про способи й методи узагальнення і вивчення літературних джерел, наукових праць, періодичних видань, а також науко-во-практична діяльність з підготовки систе-матизації, передавання і зберігання інфор-мації про друковані твори. Складання ката-логів, покажчиків, списків, оглядів тощо. У функції Б. входить також підготовка і дове-дення до споживачів інформації про руко-писні книги, дисертації, декопіровані руко-писи та інші матеріали.

БІБЛІОЛОГІЯ [БИБЛИОЛОГИЯ] - наука про книгу, книгознавство.

БІБЛІОТЕКА (БИБЛИОТЕКА] - 1. Спеці-альні об'єкти, що є місцем нагромадження, зберігання і надання в тимчасове користу-вання зацікавленим особам друкованих праць, видань (книг, журналів, газет тощо). 2. Сукупність деяких пов'язаних певним від-ношенням об'єктів даних, організаційно згрупованих у каталоги. 3. Організаційне об'єднання машинних програм.

БІБЛІОТЕЧНА ПРОГРАМА [БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОГРАММА] - стандартна програма, яка введена у бібліотеку програм обчислю-вальної системи.

БІД [БИД] (англ. bid - пропонувати Ціну) - 1. Пропозиція попередньої ціни товару при укладанні контракту або зобов'язання по-купця придбати товар за конкретно визна-ченою ціною. 2. Надбавка до ціни на аукціоні. 3. Процентна ставка за цінними папера-ми, депозитами.

БІЗНЕС [БИЗНЕС] (англ. business - справа, угода, заняття) - ініціативна економічна (ви-робнича, підприємницька, посередницька і та ін.) діяльність в умовах ринкової економі-ки, спрямована на створення власної справи для одержання прибутку шляхом викорис-тання своєї праці, власних або запозичених коштів. Див. також Підприємництво.

БІЗНЕС ДЕРЖАВНИЙ [БИЗНЕС ГОСУДАРСТВЕННЫЙ] - здійснення державою через засновані нею організації - суб'єкти під-приємницької діяльності бізнесово-фінан-сово-кредитних операцій з метою наповнен-ня державного бюджету шляхом викорис-тання власних засобів виробництва, про-дукції інтелектуальної праці, цінних папе-рів, фінансових, грошових ресурсів.

БІЗНЕС ІНФОРМАЦІЙНИЙ [БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННЫЙ] - комерційна діяль-ність у сфері інформаційного обслуговуван-ня з метою отримання доходу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія