Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БЕЗОБОРОТНИЙ ІНДОСАМЕНТ [БЕЗОБОРОТНЫЙ ИНДОССАМЕНТ] - форма індоса-менту, за якою індосат передає свої права за векселем іншій особі, не беручи на себе від-повідальності, що виникає при звичайній формі індосаменту, і робить приписку "Без обороту на мене".

БЕЗПАПЕРОВЕ ДІЛОВОДСТВО [БЕЗБУМАЖНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО] -інфор-маційна управлінська технологія, що дає можливість виконувати зберігання, пошук і відображення інформації засобами ЕОМ без використання паперових носіїв даних.

БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА [БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ] - 1. Створені держа-вою та її органами умови, Гарантії забезпе-чення недоторканності власності, майна, недопущення економічних збитків, захист економічних інтересів суб'єктів підприєм-ницької і неприбуткової діяльності від мож-ливих внутрідержавних чи зовнішніх загроз або посягань. 2. Організований державний чи внутрівідомчий захист відтоку або поз-бавлення конфіденційності, секретної еко-номічної інформації.

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНА [БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ] - комплекс заходів, засобів захисту з боку державних ор-ганів і її установ, а також організацій - су-б'єктів підприємницької діяльності, установ невиробничої сфери, що забезпечують збе-реження і конфіденційність інформації у поєднанні з доступністю до неї користувачів.

БЕЗПОДАТКОВІ КОМПАНІЇ [БЕЗНАЛОГОВЫЕ КОМПАНИИ] - компанії, що створю-ються і діють в юрисдикції малих країн (Гіб-ралтар, Бермуди, Люксембург, Гонконг, Па-нама), які намагаються створити на своїй території режим найбільшого сприяння для підприємництва. Такі компанії не мають права здійснювати економічну діяльність на території тієї країни, де вони зареєстровані. Діють як товариства з обмеженою відпові-дальністю. Діяльність їх обкладається фіксо-ваною ставкою державного податку. Перед-бачається безподаткова передача капіталу нащадкам (звідси і назва компанії). Осо-бистість власника і всі операції компаній суворо конфіденційні. Бухгалтерський об-лік, як правило, не ведеться, а в банк пода-ється лише річний звіт. Західні фірми вико-ристовують Б.к. як податкове сховище - "податковий оазис".

БЕЗПРИБУТКОВА (НЕПРИБУТКОВА) ОРГАНІЗАЦІЯ (БЕСПРИБЫЛЬНАЯ (НЕПРИБЫЛЬНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ] - організації та установи всіх форм власності, основою яких є суспільне корисна діяльність, яка не дає прибутку. До Б.о. належать політичні партії, громадські об'єднання, у т. ч. проф-спілкові організації, благодійні установи, фонди і товариства сприяння підприємниц-тву, розвиткові науки, культури, спорту то-що. Такі організації можуть вести виробни-чу, господарську діяльність у межах, що за-безпечують виконання статутних завдань, а також комерційну прибуткову діяльність че-рез створені ними або з їхучастю структури.

БЕЗПРОЦЕНТНИЙ КРЕДИТ [БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ] - кредити, які нада-ються без утримання процента. Трапляють-ся у практиці міжнародних кредитних від-носин. Найчастіше такі кредити надаються за рахунок спеціальних цільових грошових фондів, створених економічно розвинутими країнами для надання допомоги країнам, що розвиваються. Так, у рамках МБРР в 1960р. створена Міжнародна асоціація роз-витку (МАР), яка надає країнам, що розвива-ються, безпроцентні кредити на 35-40 ро-ків. Безпроцентними можуть бути і позики.

БЕЗРОБІТНИЙ [БЕЗРАБОТНЫЙ] -людина працездатного віку, яка потребує роботи, але не може працевлаштуватись через незалеж-ні від неї обставини.

БЕЗРОБІТТЯ [БЕЗРАБОТИЦА] - стан не-повної зайнятості працездатного населення суспільне корисною працею. Явище, коли частина активного населення хоче працю-вати, але не може реалізувати свої можли-вості; коли пропозиція робочої сили переви-щує попит на неї; коли кількість наявних робочих місць не відповідає суспільне необ-хідній кількості. Безробітними вважаються працездатні громадяни, що не можуть одер-жати роботу відповідно до своєї освіти, про-фесії, ступеня кваліфікації, котрі зареєстро-вані на біржі праці. Рівень безробіття визна-чається відношенням числа безробітних до загальної чисельності працездатного насе-лення країни. Розв'язання проблеми безро-біття безпосередньо пов'язане з розвитком суспільного виробництва, підприємництва, насамперед із розвитком малого й середньо-го бізнесу.

БЕЗРОБІТТЯ ПРИХОВАНЕ [БЕЗРАБОТИЦА СКРЫТАЯ] - зростання показників низької зайнятості працездатного населення у сус-пільному виробництві. Така ситуація склада-ється в галузях як матеріального, так і нема-теріального виробництва за умов економіч-ної нестабільності, кризи перевиробництва.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія