Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАР'ЄР МИТНИЙ [БАРЬЕР ТАМОЖЕННЫЙ] - дії державних органів щодо обмеження напливу імпортних товарів на внутрішній ринок шляхом підвищення митних зборів на ці товари з метою підтримки вітчизняного товаровиробника або обмеження ввезення часом некорисних для споживання товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби, неефек-тивні види обладнання).

БАРЖА [БАРЖА] (фр. barge) - несамохідне вантажне морське або річкове судно, що пересувається за допомогою буксира або штовхача.

БАРИЛЬ [БАРИЛЬ] (від ісп. barril, букв. - бочка) - міра об'єму рідин. В одних країнах дорівнює 76, в інших- 96 л.

БАР-КОД [БАР-КОД] (англ. bar code) - стан-дартизована система 10-цифрових чисел, що наносяться у вигляді коду на упаковку товарів для їх ідентифікації оптичними ска-нуючими приладами у касах магазинів.

БАРМЕН [БАРМЕН] (англ. barman) - влас-ник або працівник бару, що обслуговує від-відувачів бару біля стойки (барного при-лавка).

БАРО... [БАРО...] (грец baros - вантаж) - у складних словах відповідає поняттю "тиск". Напр., барометр.

БАРОМЕТР ЕКОНОМІЧНИЙ (БАРОМЕТР ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] - система економіч-них показників, що відображають стан кон'-юнктури ринку й дають можливість скласти прогноз його розвитку на близьку чи довгос-трокову перспективу для ринків товарів, цінних паперів і послуг.

БАРОМЕТР ІНВЕСТИЦІЙНИЙ [БАРОМЕТР ИНВЕСТИЦИОННЫЙ] - система фінансо-во-економічних, соціальних та політичних факторів, що відображають стан інвести-ційного ринку. Характеризує фактори, які впливають на зміну його кон'юнктури, на співвідношення попиту й пропозиції і дають змогу прогнозувати подальший розвиток ін-вестиційного ринку.

БАРТЕР (БАРТЕР] (англ. barter) - прямий натуральний товарообмін на безгрошовій основі, коли визначена кількість одного чи кількох товарів обмінюється на еквівален-тну за ціною кількість іншого чи інших това-рів. Торгова операція, що здійснюється за схемою "товар за товар". Пропорції (опти-мальні розміри) визначаються сторонами бартерної угоди. Застосовується в період низького рівня (нестабільності) розвитку економіки, слаборозвинутих товарно-гро-шових відносин, зростання інфляції та не-сталості валюти. Використання бартерних операцій дає можливість уникнути можли-вих збитків, спричинених інфляційними процесами, або зменшити їх.

БАРТЕРНА БІРЖА (БАРТЕРНАЯ БИРЖА] - товарна біржа, на якій здійснюються нату-ральні, товарообмінні безгрошові операції. Тут відбувається обмін товарами народного споживання, продукцією виробничого при-значення. Б.б. виникають в умовах ненадій-ності фінансово-грошової системи, наявно-сті та розвитку інфляційних процесів, знач-ного товарного дефіциту, низького рівня платоспроможності учасників товарообмін-них операцій в умовах дефіциту продукції. Б.б. є перехідною формою біржі, яка вира-жає розвиток ринку товарів за відсутності вільного ціноутворення. З поліпшенням еко-номічного стану держави і відповідної дер-жавної політики Б.б. перетворюється у зви-чайну товарну біржу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія