Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАНКНОТНИЙ ОБІГ (БАНКНОТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ] -Див. Обіг банкнотний.

БАНКНОТНО-МОНЕТНИЙ ДВІР НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ [БАНКНОТНО-МОНЕТНЫЙ ДВОР НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ] - спеціалізоване підпри-ємство Національного банку України, яке друкує паперові гроші, цінні папери, карбує монети. Банкнотна фабрика Національного банку України відкрита у 1994 р. Вона ви-готовляє всі українські банкноти. Окрім па-перових грошей, тут друкують акції, при-ватизаційні, депозитні, ощадні та інші сер-тифікати, чеки, акцизні й поштові марки. Виготовляє взагалі продукцію, що потребує високого ступеня захисту.

БАНКО [БАНКО] (від італ. banco - лава) - ціна, курс, за яким банк здійснює купівлю-продаж цінних паперів.

БАНКРУТ (БАНКРОТ] (від італ. bancarotto - неплатоспроможний боржник) - офіційно визнана неплатоспроможною юридична або фізична особа. Оголошується у тому ра-зі, коли сума боргу перевищує задокументо-вану вартість рухомого й нерухомого майна.

БАНКРУТСТВО [БАНКРОТСТВО] (від італ. bancarotto)- 1. Фінансова неспроможність боржника. Неможливість сплатити боргові зобов'язання за браком коштів. Платіжна неспроможність, фінансовий крах. Юри-дична чи фізична особа оголошується бан-крутом тоді, коли сума заборгованості, пред'явлена боржникові до сплати або не-сплаченої у строк, перевищує задокументо-вану вартість рухомого чи нерухомого май-на. Б. може бути добровільним, пов'язаним із заявою до суду боржника; примусовим - при зверненні до суду кредиторів. Майно банкрута продається з аукціону або здаєть-ся в оренду чи переходить в акціонерну влас-ність. 2. Переносно-неспроможність, крах планів, політична поразка, нездатність ви-конати взяті зобов'язання.

БАНЬ [БАНЬ] - розмінна монета Румунії, дорівнює 1/100 лея.

БАР [БАР] (англ. bar, від фр. barriere - переш-кода) - 1. Невелике підприємство громад-ського харчування (ресторан, корчма), де від-відувачів обслуговують за барним прилавком (стойкою). 2. У дилерських угодах познача-ється грошова сума, що дорівнює одному мільйону фунтів стерлінгів. 3. Позасистемна одиниця тиску: 1 бар =10 н/м2 = 1 дн/см2 (тепер цю одиницю називають барія).

БАРАК [БАРАК] - одноповерхова будівля по-легшеного типу для тимчасового перебуван-ня великої кількості людей. За радянських часів у Сибіру, північних районах Росії, Ка-захстану, Далекого Сходу, на островах Ти-хого океану у бараках на спеціальних двопо-верхових металевих чи дерев'яних нарах у нелюдських умовах утримувались політич-ні в'язні.

БАРАНТА [БАРАНТА] (тюрк.-розбійник, на-біг) - примусове, свавільне захоплення май-на з метою примусити його власника спла-тити (відшкодувати) заподіяні раніше збит-ки, задовольнити вимоги особи, яка вчини-ла Б. Кваліфікується як злочин.

БАРАТРІЯ [БАРАТРИЯ] (англ. barratry, від старофр. baraterie - шахрайство) - зумис-но заподіяна шкода об'єкту страхування (вантажу чи судну). У більшості випадків здійснюється членами екіпажу судна або йо-го капітаном.

БАРЕЛЬ [БАРЕЛЬ] (англ. barrel, букв.-боч-ка) - міра об'єму рідини й сипких тіл в Ан-глії(1 Б= 163,65 л) і у США (1 Б= 119,24л), а для нафти 1 Б = 158,76 л.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія