Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАНКІВСЬКІ МОНОПОЛІЇ [БАНКОВСКИЕ МОНОПОЛИИ] - найбільші державні і між-державні банки та їх об'єднання, що доміну-ють у проведенні банківських операцій і на цій основі отримують монопольне високі прибутки (картелі, синдикати, консорціуми, концерни, трести).

БАНКІВСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ [БАНКОВСКИЕ ОБЬЕДИНЕНИЯ] -добровільні об'єднання банків (синдикати, консорціуми) з метою спільного здійснення великомасштабних проектів, глобальних програм, у т. ч. значні міжнародні кредити. Такі Б.о. здійснюють політику єдиних процентних ставок, рівних умов одержання кредитів і широкого кола банківських послуг.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ [БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ] - операції банків щодо залу-чення коштів, надання кредитів, випуску в обіг і вилучення з нього грошей, розрахунко-вого обслуговування клієнтури і виконання її доручень. Розрізняють активні і пасивні Б.о. Пасивні операції спрямовані на утво-рення банківських ресурсів шляхом емісії, акумуляції тимчасово вільних коштів, ре-зервів державного бюджету тощо. У цих опе-раціях банки виступають позичальниками, а клієнти- кредиторами. До активних опе-рацій належать операції з розміщення, вико-ристання ресурсів для короткострокового і довгострокового кредитування, а також для фінансування капітальних вкладень. У ак-тивних операціях банки виступають у ролі кредитора, а клієнти - в ролі позичальників.

БАНКІВСЬКІ ОФШОРНІ ЗОНИ [БАНКОВСКИЕ ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ] - світові фі-нансові центри, котрі володіють географіч-ною і юридичною екстериторіальністю і ви-користовуються їх учасниками для прове-дення банківських операцій з нерезидента-ми на умовах, відмінних від наявних на внутрішньому національному ринку капіта-лів. Хоч Б.о.з. є різновидом офшорних зон, вони все ж мають ряд відмінностей. Прове-дення операцій тут, у більшій мірі, підпадає регулюванню. Учасники їх повністю не звільняються від оподаткування. Їм, як пра-вило, заборонені операції з цінними папера-ми. Однак у зонах не діє ряд обмежень і пра-вил, установлених для інших учасників опе-рацій на внутрішньому ринку капіталів. Зокрема, на депозити не поширюється ви-мога щодо резервування, не встановлюєть-ся і кількість достатнього капіталу та інші банківські нормативи. Учасники Б.о.з. звільняються від обов'язкових внесків у фонди захисту банківських вкладів.

БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ [БАНКОВСКИЕ РЕСУРСЫ] - сукупність коштів, які є в розпо-рядженні банків і використовуються для кредитних та інших операцій. Характер джерел Б.р., їх структура і рух залежать від спеціалізації банків. Джерелами Б.р. Націо-нального банку України є власні кошти, гро-шові резерви державного бюджету, тимча-сово вільні кошти підприємств та організа-цій, а також емісія грошей. Б.р. комерційних банків складаються з власних коштів й тим-часово вільних коштів клієнтів, яких вони обслуговують. Власні кошти банків склада-ються зі статутного й резервного фондів та прибутку, що є у їхньому розпорядженні до розподілу.

БАНКІР [БАНКИР] (нім. Bankier, Bank) - власник банку або його керівник (один із ке-рівників) чи власник грошового капіталу, який веде банківську справу і здійснює бан-ківські операції.

БАНКІРСЬКИЙ ДІМ МОРГАНА (БАНКИРСКИЙ ДОМ МОРГАНА] (Morgan Guaranty Trust Company) - один із найдавніших бан-ків США, фінансовий центр груп Морґана. Створений в Нью-Йорку у 1861 р. для здій-снення довірчих операцій і вкладів у держав-ні цінні папери. У 1933 р. був розділений на два банки - депозитний та інвестиційний.

БАНКІРСЬКИЙ ДІМ РОТШИЛЬДА [БАНКИРСКИЙ ДОМ РОТШИЛЬДА] (Rotschild Guaranty Trust Company) - найбільший банк англо-французької династії фінансо-вих магнатів. Заснований у XVIII ст. Спочат-ку мав відділення у Франкфурті-на-Майні, Відні, Лондоні, Неаполі і Парижі. З них збе-реглись лондонський і паризький банки, які стали основою для створення двох великих фінансових груп у Великобританії і Франції. В 1970 р. перетворений в акціонерний банк, який контролюється холдингом Ротшильд Континьюйшн Лімітед.

БАНКІРСЬКІ ДОМИ [БАНКИРСКИЕ ДОМА] - приватні банківські підприємства, що на-лежить одному або групі банкірів, об'єднані в товариства з необмеженою відповідальніс-тю. Значного поширення набули останнім часом. Б.д. розвивають сферу діяльності: ак-тивно займаються емісією, біржовою спеку-ляцією. Створюючи банківські консорціуми, вони отримують засновницькі прибутки, уп-равляють довірчими фондами, здійснюють торговельні операції з золотом та сировин-ними товарами, а також проводять проектно-консультативні, підрядні й посередницькі операції. Здійснюють страхування життя та надають багато інших видів послуг.

БАНКНОТИ [БАНКНОТЫ] (англ. banknote, нім. Banknote) - банківський білет, кредитні знаки грошей різної вартості, які випуска-ються центральними банками держав як за-сіб обігу та платежу. Щоб утримати стабіль-ність курсу грошової одиниці й фінансової системи, Б. повинні бути забезпечені золотим запасом, коштовними металами, іноземною валютою, іншими активами національного банку. Б., вперше випущені в 1694 р. англій-ським банком, забезпечувались золотом і век-селями. Потім емісійні банки вільно міняли їх на золото. На початку світової економічної кризи 1929-1933 рр. цей обмін був припи-нений. Інша назва - банківські білети.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія