Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ [БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ] - контроль, який здійснює На-ціональний (Центральний) банк держави що-до валютних, кредитних, фінансових, роз-рахункових та інших операцій, які здійсню-ються банківсько-фінансовими та іншими підприємницькими структурами. Б.к. є ча-стиною загальнодержавного контролю. В Ук-раїні ці функції виконує Національний банк.

БАНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРН [БАНКОВСКИЙ КОНЦЕРН] -Див. Концерн банківський.

БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ [БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ) - сума тимчасово вільних грошо-вих коштів, яка надається банком з умовою повернення на певний період клієнтам для цільового забезпечення (підтримки) підпри-ємницьких програм (операцій). Кредитуван-ня здійснюється на підставі кредитних дого-ворів між банком і клієнтом, де обумовлю-ються взаємні зобов'язання і відповідаль-ність сторін. Б.к. можуть бути загальними (звичайними) і пільговими. За строками сплати: короткостроковими (до 1 року), се-редньостроковими (до 5 років) і довгостро-ковими (понад 5 років). Банки не дозволяють клієнтам використовувати Б.к. не за приз-наченням. Кредити, як правило, видаються кредитоспроможним клієнтам під заставу.

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД [БАНКОВСКИЙ НАДЗОР] - 1. Контроль за діяльністю банків з боку центральних банків. В Україні органом банківського регулювання і відповідного на-гляду є Національний банк України, який сте-жить за дотриманням банківського законо-давства, нормативних актів, обов'язкових нормативів. Головною метою нагляду є під-тримання стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладника і кредиторів. На-ціональний банк України встановлює обов'яз-кові для усіх кредитних організацій правила проведення банківських операцій, бухгалтер-ського обліку, складання й подання бухгал-терської і статистичної звітності. 2. Контроль відповідної кредитної організації за витра-чанням банківського кредиту дебітором.

БАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ [БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД] - 1. Одна із форм міжнародних розрахунків, які здійснюються шляхом пла-тіжних доручень банку виконати певні пла-тіжні операції. За наявності особливої між-банківської домовленості ця операція може здійснюватись банківськими чеками або ін-шими платіжними документами. При ви-конанні переказних операцій банк керуєть-ся конкретними вказівками, зазначеними у платіжному дорученні, яке пересилається, як правило, електронною поштою. 2. Пере-казування банком певної суми грошей з ра-хунку переказодавця за його дорученням.

БАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ [БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ] - безумовний письмовий наказ, адресований однією стороною (трасантом) іншій (трасату), який зобов'язує останнього сплатити певну суму грошей третій стороні (ремітентові) у певний час в майбутньому. Б.п.в. називають ще комерційною траттою. Він стає іно-земним перевідним векселем, коли трасант і трасат є громадянами різних країн.

БАНКІВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ [БАНКОВСКИЙ ТЕРМИНАЛ] - термінал, який забезпечує виведення інформації на стандартні банків-ські бланки. Див. також Банківський автомат-касир.

БАНКІВСЬКИЙ ТРЕСТ [БАНКОВСКИЙ ТРЕСТ] - форма об'єднання, за якою капіта-ли банків, що входять до нього, об'єднують-ся і діяльність їх підпорядковується єдиній владі. Виникає внаслідок поглинання одним банком-гігантом своїх конкурентів або злит-тя кількох банків. Такі форми є типовими для СІНА й Великобританії.

БАНКІВСЬКІ АСОЦІАЦІЇ [БАНКОВСКИЕ АССОЦИАЦИИ] - об'єднання приватних банків як за територіальною ознакою, так і за спеціалізацією. Б. а. створюються з метою захисту їх фінансових інтересів, зокрема за-безпечення найбільш сприятливих для бан-ків законодавчих норм, уніфікації правил проведення банківських операцій і здійснен-ня контролю за їх виконанням тощо. Б. а. здійснюють функції інформаційних центрів.

БАНКІВСЬКІ ДЕПОЗИТИ [БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ] (латин. depositum-річ, відда-на на схов) - вільні грошові вклади юридич-них і фізичних осіб, якими банк може розпо-ряджатись протягом певного часу за сплату їх власникам винагороди - визначену уго-дою частку процентів від суми вкладів.

БАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ [БАНКОВСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ] (нім. Investition, від латин. investio - одягаю, наділяю) - вкладання банками своїх вільних коштів на тривалий термін в облігації державних позик, акції акціонерних компаній та інші прибуткові цінні папери.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія