Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАНКІВСЬКА СТАТИСТИКА [БАНКОВСКАЯ СТАТИСТИКА] - Див. Статистика банківська.

БАНКІВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА [БАНКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА] - організація, що об'єднує банківські асоціації країн ЄС (штаб-квартира у Брюсселі).

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО [БАНКОВСКОЕ ПРАВО] - сукупність правових норм, що регу-люють діяльність банків, їх взаємовідноси-ни з клієнтами (організаціями і громадяна-ми), яких обслуговують банки.

БАНКІВСЬКИЙ АВТОМАТ-КАСИР [БАНКОВСКИЙ АВТОМАТ-КАССИР] - один із ви-дів електронного термінального обладнан-ня, з'єднаного з банківським комп'ютером. Цей автомат призначений для самостійного здійснення клієнтом грошових і розрахунко-вих операцій. Встановлюється у торгових центрах, аеропортах, на вулицях, а також у приміщеннях банку. Приводиться в дію за допомогою спеціальної карточки з магніт-ним кодом і набору на клавіатурі секретної комбінації цифр.

БАНКІВСЬКИЙ АКЦЕПТ [БАНКОВСКИЙ АКЦЕПТ] - вид банківської операції з вексе-лем, який акцептується (гарантується) ко-мерційним банком. Це значно підвищує його надійність і ліквідність. Після акцепту-вання вексель може бути реалізований без особливих труднощів на ринках короткос-трокового кредиту. Див. також Акцепту-вання банківське.

БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ) [БАНКОВСКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ)] - вклади, що надходять у банк від вкладника на умовах повернення і платності. Відносини банку і вкладника щодо Б. в. регулюються відповід-ними договорами. Юридичні особи не мають права перераховувати кошти, що перебува-ють на Б.в., іншій особі. Існують Б.в. завимо-гою, коли вклад видається відповідно до дого-вору за першою вимогою вкладника, і стро-ковий- вклад на умовах договору поверта-ється після певного терміну. Банк, окрім того, виплачує вкладникові як винагороду процен-ти у розмірах, передбачених угодою.

БАНКІВСЬКИЙ ДЕНЬ [БАНКОВСКИЙ ДЕНЬ] - період робочого часу банку, протягом якого проводяться розрахункові операції з клієнтами банку і позначаються (датуються) цим числом.

БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ [БАНКОВСКИЙ КАПИТАЛ] - загальна сума капітальних на-громаджень банку, одержана з різних дже-рел, яка використовується банком для ве-дення банківських операцій. Він складаєть-ся з власного капіталу, створеного за раху-нок акціонерного й резервного капіталів, що становить частину Б.к. його власників (ак-ціонерів) , а також залученого капіталу - по-зичкових (кредитних) сум, одержаних від інших банків під проценти для збільшення оборотних сум.

БАНКІВСЬКИЙ КАРТЕЛЬ [БАНКОВСКИЙ КАРТЕЛЬ] - об'єднання великих банків з метою розподілу сфер діяльності (погоджен-ня єдиної політики щодо встановлених про-центних ставок і виплати дивідендів, умов кредиту тощо). Здійснюється на підставі ук-ладених між собою угод. Умови угоди трима-ються, як правило, у таємниці. Забезпечу-ється повна фінансова незалежність 1 самос-тійність діяльності його учасників.

БАНКІВСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ [БАНКОВСКИЙ КОНСОРЦИУМ] (латин. consortium- співучасть, спільність) -добровільне об'єд-нання комерційних банків під егідою вели-кого банку для поєднання капіталів і спіль-них зусиль з метою розв'язання великомасштабних кредитно-фінансових програм, ре-алізації спільної політики та утвердження на фінансово-кредитному ринку. До Б.к. мо-жуть входити банки з різними розмірами статутних і оборотних коштів. Члени кон-сорціуму зберігають юридичну й фінансову самостійність.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія