Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАНК ЗЕМЕЛЬНИЙ [БАНК ЗЕМЕЛЬНЫЙ] - комерційний банк, який здійснює опера-ції з позичковим капіталом (короткостроко-ве, середньо- і довгострокове кредитування) в основному аграрного сектора економіки: іпотечне кредитування, торгівлю цінними паперами, лізингові операції, комерційні операції з землею.

БАНК ІНВЕСТИЦІЙНИЙ [БАНК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ] - комерційний банк, який спе-ціалізується на придбанні й реалізації ви-робничих організацій (корпорацій). Його ос-новні фінансові ресурси та прибутки форму-ються здебільшого за рахунок торгівлі влас-ними акціями.

БАНК ІННОВАЦІЙНИЙ [БАНК ИННОВАЦИОННЫЙ] - спеціалізований банк, який проводить інвестиційну політику, операції з кредитування венчурного капіталу, надає кредити підприємствам на оновлення ос-новних фондів (обладнання), реалізацію на-уково-технічних програм. Удосконалення виробництва в основному за рахунок влас-них коштів, вкладів клієнтів, випусків влас-них акцій та облігації, запозичених в емісій-них банках, залучення депозитів. Кредити таких банків, як правило, є середньо- і дов-гостроковими.

БАНК ІПОТЕЧНИЙ [БАНК ИПОТЕЧНЫЙ] - банк, який спеціалізується на операціях з надання довгострокових кредитів під заста-ву нерухомості, в основному на будівництво житлових і виробничих споруд, під порівня-но високі процентні ставки. Б. і. можуть здійснювати й пасивні операції - випуска-ти іпотечні облігації.

БАНК КЛІРИНГОВИЙ [БАНК КЛИРИНГОВЫЙ] (англ. clearing, від clear - очищати, вносити ясність) - банк, який є членом роз-рахункової (клірингової) палати. Надає бан-ківські послуги - розрахунки за відкритими у ньому рахунками, супровід важливих ко-мерційних проектів, придбання і реалізація цінних паперів тощо.

БАНК КОМЕРЦІЙНИЙ [БАНК КОММЕРЧЕСКИЙ] (латин, commercium-торгівля)- банк, який здійснює універсальні банківські операції з різними організаціями, установа-ми здебільшого за рахунок власних коштів та залучення кредитних ресурсів своїх клі-єнтів. Становлячи переважну більшість у загальнонаціональній банківській системі, вони є базовою основою кредитної системи держави.

БАНК КОНСОРЦІУМНИЙ [БАНК КОНСОРЦИУМНЫЙ] (латин, consortium - спів-участь, спільність) - об'єднана банківська організація акціонерного типу, яка нале-жить кільком банкам, фінансовим компані-ям, корпораціям (пайова частка кожного з них не повинна перевищувати 50 %). За юридичним статусом Б.к. - самостійні ком-панії, які створюються для реалізації вели-комасштабних національних або міжнарод-них програм (масштабне будівництво, євро-валютні операції, проектне фінансування, операції на валютних ринках та ринках по-зичкових капіталів, кредитування зовніш-ньої торгівлі тощо).

БАНК-КОРЕСПОНДЕНТ [БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ] (латин, correspondent (correspon-dentis) - той, що повідомляє, відповідає) - банк, який виконує на підставі кореспон-дентського договору доручення іншого бан-ку по платежах та розрахунках. Часто здій-снює представницькі функції зарубіжних банків.

БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ (БМР) [БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ (БМР)] - міжнародна валютно.-кредит-на організація. Заснований у 1930 р. у Базе-лі згідно з планом Юнга для розрахунків що-до репараційних платежів Німеччини та між-союзницьких боргів після Першої світової війни. З початку 60-х років БМР координує дії з підтримки міжнародної валютної системи, надання допомоги національним валютам. Є фінансовим агентством Європейського об'єд-нання вугілля і сталі. Європейської валют-ної системи. Функціонує на суто комерцій-ній основі як акціонерне товариство.

БАНК МОНРЕАЛЯ [БАНК МОНРЕАЛЯ] (Bank of Montreal) - комерційний банк Ка-нади. Заснований у 1817 р. Має більш як 1300 відділень у країні та відділення і пред-ставництва за кордоном.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія