Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАЛАНС ТОРГОВИЙ [БАЛАНС ТОРГОВЫЙ] - співвідношення вартості експорту та ім-порту товарів країни за певний проміжок ча-су. Якщо вартість експорту перевищує вар-тість імпорту, то він є активним, а при зво-ротному співвідношенні - пасивніш. Стан Б.т. значною мірою визначає економічне становище країни. У разі збігу вартості екс-порту та імпорту створюється нетто-баланс. Та частина зовнішньої торгівлі, яка не оп-лачується в поточному році, входить у само-стійний торговий баланс, який визначає спів-відношення вимог і зобов'язань з експорту та імпорту, і в розрахунковий баланс.

БАЛАНС ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ [БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ] -баланс, що відоб-ражає джерела формування чисельності трудових ресурсів, їх професійного складу, розміщення, напрямів використання, ви-буття, ступеня зайнятості, продуктивності праці, а також джерел поповнення.

БАЛАНС ФІНАНСОВИЙ ЗВЕДЕНИЙ [БАЛАНС ФИНАНСОВЫЙ СВОДНЫЙ] - зведе-на (згрупована) система фінансових показ-ників, яка характеризує найважливіші про-порції формування і використання фінансо-вих ресурсів країни за певний період.

БАЛАНС ШАХОВИЙ [БАЛАНС ШАХМАТНЫЙ] - оборотна відомість, у якій в шахо-вому порядку показані основні розрахунко-ві обороти, а також залишки на синтетич-них рахунках.

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ [БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ] - вартість основних та обо-ротних коштів підприємства на певний час. Розраховується, як початкова вартість при-дбаного капіталу (об'єкта), за якою він облі-ковується у балансі за мінусом нагромадже-ної суми зносу. Б.в. організації (фірми) виз-начається як її чисті активи, власний капі-тал, тобто як різниця між сукупними акти-вами і сукупними зобов'язаннями (боргами).

БАЛАНСОВА МОДЕЛЬ [БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ] - економічна модель багатофактор-них показників у вигляді системи багато-факторних рівнянь, що відображають ба-лансове співвідношення виробленого, за-купленого продукту і розміщеного (розподі-леного), витраченого.

БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ [БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ] - звіт про основні показники ефектив-ності функціонування суб'єктів підприєм-ницької діяльності, формування їх активів (надходжень і нагромаджень матеріальних коштів), пасивів і чистої вартості власного капіталу за певний час.

БАЛАНСОВИЙ ЛИСТ [БАЛАНСОВЫЙ ЛИСТ] - документ, у якому зафіксовані кош-ти, що знаходяться на балансі.

БАЛАНСОВИЙ МЕТОД [БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД] - метод обробки й аналізу даних, який ґрунтується на використанні рівності цілого відповідній сумі частин або рівності при-росту відповідної різниці, що складається з двох частин - "прибутку" (лівої) і "видатку" (правої). Збалансованість планів досягаєть-ся шляхом вдосконалення системи нату-ральних і вартісних балансів, балансів ви-робничих потужностей, балансів трудових ресурсів тощо. Б.м. застосовується в еконо-мічному аналізі статистичних розрахунків і сукупності цих розрахунків. Це система роз-рахунків і сукупності їх способів для забезпе-чення узгодженості взаємопов'язаних по-казників потреби суспільства (галузі, під-приємства) з наявними ресурсами. В еконо-мічній практиці за радянських часів Б.м. використовувався для забезпечення необ-хідної пропорційності розвитку народного господарствау вигляді системи балансів, що відповідала різноманітності економічних пропорцій (певним співвідношенням) між окремими сферами і галузями матеріально-го виробництва. Напр., співвідношення між продукцією споживання і продукцією вироб-ничого призначення, як загалом у суспільно-му виробництві між нагромадженням і спо-живанням, так і між окремими галузями народного господарства, між основним та допоміжним виробництвом тощо. Система економічних балансів складалась з матері-альних балансів, вартісних балансів і балан-сів трудових ресурсів. За їх допомогою вста-новлювались натурально-вартісні зв'язки окремих галузей і виробництв, співвідношен-ня в розподілі національного доходу, прибут-ків і видатків держави, грошових доходів і витрат населення тощо. З переорієнтацією і реформуванням економіки, переходом дер-жави на ринкові засади Б.м. ширше засто-совуються при розробці бізнес-планів роз-витку окремих галузей, виробництв, підпри-ємств, фірм. Застосування Б.м. в економічній практиці пов'язується з підвищенням ефек-тивності всього суспільного виробництва.

БАЛАНСОВИЙ ПРИБУТОК [БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ] - показник результативності (ефективності) виробничої, торговельної (ко-мерційно-підприємницької) діяльності за певний період, що знаходить відображення у бухгалтерському балансі. Це загальна сума прибутку установи, одержана від усіх видів підприємницької (виробничої або невиробни-чої) діяльності за певний час. Розрізняють плановий і фактичний Б.п. Відхилення (збільшення) фактичного Б.п. від планового свідчить про ефективність виробничо-госпо-дарської діяльності та визначає ступінь вико-нання підприємницьких програм організації.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія