Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАЛАНС ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ [БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ] - система показників, яка харак-теризує динаміку виробничих потужностей, що спричинюється умовами відтворення і ступенем використання, як правило, актив-ної частини основних виробничих фондів.

БАЛАНС ДЕФІЦИТНИЙ [БАЛАНС ДЕФИЦИТНЫЙ] - баланс незбалансований, у якому витратна частина перевищує доходну.

БАЛАНС ДОХОДІВ І ВИТРАТ [БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ] - система показників, яка характеризує джерела та обсяги утворен-ня 1 використання фінансових ресурсів окре-мого регіону, держави в цілому. Використову-ється для розрахунків попиту населення і можливостей його задоволення, визначення обсягів грошових платежів та грошового обі-гу загалом. Позитивним є баланс, коли ви-трати й доходи збалансовані. Б.д. і в. можуть складати окремі фірми, корпорації тощо.

БАЛАНС КОНСОЛІДОВАНИЙ [БАЛАНС КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ] - інтегрований сукупний баланс групи підприємств - юри-дичних осіб - асоційованих членів корпора-ції або зведений балансовий звіт про комер-ційно-фінансову діяльність головної компа-нії з дочірніми компаніями, філіями.

БАЛАНС ЛІКВІДАЦІЙНИЙ [БАЛАНС ЛИКВИДАЦИОННЫЙ] - бухгалтерський звітний баланс, що відображає матеріально-фінансо-вий стан підприємства, організації чи іншої структури на дату припинення їх діяльності. Складається ліквідаційною комісією і затвер-джується власником підприємства або іншим органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

БАЛАНС МАТЕРІАЛЬНИЙ [БАЛАНС МАТЕРИАЛЬНЫЙ] - баланс джерел формування матеріальних ресурсів організацій та уста-нов, а також їх розміщення та використання.

БАЛАНС ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ (БАЛАНС ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ] - баланс співвід-ношень формування і надходження оборот-них засобів, з одного боку, та їх витрат (ви-датків) - з другого, за певний період.

БАЛАНС ОСНОВНИХ ФОНДІВ [БАЛАНС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ] - система показни-ків, яка характеризує рух основних фондів за планом або за звітом. Є складовою части-ною балансу народного господарства країн з централізованою плановою економікою.

БАЛАНС ПЛАТЕЖІВ (БАЛАНС ПЛАТЕЖЕЙ] - певна статистична система, в межах якої відображаються всі операції між економі-кою даної країни та економікою інших країн за певний час (місяць, квартал, рік). Б.п. є підсумком усіх економічних операцій між внутрішніми і зарубіжними резидентами. Сюди входять експорт та імпорт товарів і послуг, грошові надходження і платежі, по-токи золота, позички, подарунки, інвестиції тощо. Він дає загальну картину міжнарод-ного економічного стану країни. При скла-данні платіжного балансу країни дотриму-ються таких основних принципів: 1) до платіжного балансу вносяться лише еконо-мічні трансакції між вітчизняними і зару-біжними резидентами; 2) виокремлюються операції дебету та кредиту; 3) платіжний ба-ланс є бухгалтерським звітом подвійного за-пису. Б.п. складається у національній валюті країни згідно з рекомендаціями Міжнарод-ного валютного фонду, викладеними у спе-ціальній інструкції з платіжного балансу. Б.п. використовується для визначення валютних курсів, для врівноваження попиту іпропози-ції іноземної валюти. Б. п. знаходиться у стані рівноваги, коли національна економіка добре пристосована до світової економіки. Якщо він є в стані порушення рівноваги, то валют-ні курси та інші економічні показники наці-ональної економіки мусять зазнати змін від-повідно до необхідності відновлення стійко-го зв'язку з іншими країнами.

БАЛАНС ПЛАТІЖНИЙ [БАЛАНС ПЛАТЕЖНЫЙ] -Див. Платіжний баланс.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія