Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАЗИСНА УМОВА ПОСТАВКИ [БАЗИСНОЕ УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ] - визначені зовніш-ньоекономічними контрактами, угодами умови поставок експортної продукції, якими передбачаються розподіл зобов'язань: види документів, порядок їх оформлення, сум і строків оплати, розподіл транспортних, митних, страхових та інших витрат, відпові-дальність за збереження вантажу тощо.

БАЗИСНА ЦІНА [БАЗИСНАЯ ЦЕНА] - Див. Ціна базисна.

БАЗИСНИЙ ПРИБУТОК (БАЗИСНАЯ ПРИБЫЛЬ] - розрахунковий, очікуваний при-буток поточного звітного року, який береть-ся, як правило, при розрахунках основних показників економічної ефективності діяль-ності підприємства, організації та оцінці прогнозних величин.

БАЗИСНИЙ ПУНКТ [БАЗИСНЫЙ ПУНКТ] - 1. Умовно порівняльна величина, яка схожа, але дещо різниться від поняття "процент". Застосовується, коли порівнюються питомі процентні величини у динаміці. Напр., питома вага продажу металобрухті] в за-гальному експорті товарів у 1998 р. ста-новила 2 %, а у 1999 р. - 1,6%, тобто зни-зилась на 0,4 пункта, 2. Поділ шкали, що становить 1 %, на 100 частин. Використову-ється для відображення коливань процент-ного доходу по облігаціях. Напр.. дохід, який надходить постійно, змінюється дуже час-то і в невеликих розмірах, а шкала базисно-гр пункту легко відображає такі зміни в сотих частках 1 %. Так, різниия між 10,85% і 10,89% складає 4 Б.п.

БАЗОВА МЕРЕЖА [БАЗОВАЯ СЕТЬ] - ком-поненти мережі ЕОМ, що забезпечують пе-редачу інформації.

БАЗОВА МОВА [БАЗОВЫЙ ЯЗЫК] - мова програмування, що надає можливість звер-нення до будь-якої процедури системи уп-равління банком даних (СУБД).

БАЗОВА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ [БАЗОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ] - рентабельність поперед-нього року, яка використовується при пла-нуванні прибутку за допомогою аналітично-го методу. Визначається як відношення ба-зового прибутку з порівнювальної або усієї товарної продукції за звітній період до її пов-ної собівартості.

БАЗОВА СТАВКА БАНКУ (БАЗОВАЯ СТАВКА БАНКА] - річна процентна ставка бан-ку, яку він визначає як розмір плати у відсот-ках за різноманітні види його кредитів. За-лежно від ступеня ризику навколо Б.с.б. від-бувається коливання всіх інших ставок. Із зростанням ризику збільшується премія. У ряді випадків кредит видається за ставкою, нижчою від базової.

БАЗОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [БАЗОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ] - сукупність наявних видань опера-ційної системи, пакетів прикладних прог-рам, що розширюють можливості операцій-них систем, а також програм контролю і по-шуку пошкоджень, перезапису інформації, найпоширеніших пакетів прикладних прог-рам загального призначення.

БАЗОВИЙ РІК [БАЗИСНЫЙ ГОД] - рік, який береться як основний, відправний, ба-зовий при аналізі динаміки розвитку еконо-мічних показників. Напр., при розрахунках індексів динаміки зовнішньоторговельного обороту за кілька років, динаміки індексу цін, а також у практиці прогнозування.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія