Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАЗА ДАНИХ ПОКУПЦІВ (БАЗА ДАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ] - згрупований за певними ознаками, доступний обсяг інформації про покупців, що постійно змінюється й допов-нюється. Це вичерпні дані про покупців (юридичних і фізичних осіб) та партнерів (клієнтів). Б.д.п. використовується для та-ких маркетингових цілей, як створення ос-новної групи гуртових (оптових) та індивіду-альних покупців, характеристики їх попиту на товари і послуги, а також ефективність відносин торговельної організації з покуп-цями. Використовується для прогнозуван-ня, розробки ринкової стратегії фірми.

БАЗА ЕКОНОМІЧНО-ТЕХНІЧНА [БАЗА ЭКОНОМИЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ] - сукупність підприємств і промислових потужностей, по-тенціал яких можна використати для розв'я-зання тих чи інших економічних завдань.

БАЗА ЗНАНЬ [БАЗА ЗНАНИЙ] - сукупність формалізованих знань у вигляді фактів і правил, що відображають евристичні знан-ня про методи розв'язання завдань у певній предметній галузі. Використовується, як правило, у складі експериментних систем.

БАЗА КОНТРАКТУ [БАЗА КОНТРАКТА] - визначена (обумовлена) двостороннім бір-жовим контрактом кількість різновидів то-варів (марок, гатунків), представлена на продаж (поставку) за ціною, що дорівнює базисній ціні, за якою товар котирується на біржі. Інші різновиди товару, відмінні від зазначених у контракті, можуть також про-понуватись до продажу, але за іншими умо-вами та цінами, нижчими від базисної ціни основного контракту.

БАЗА НАУКОВА [БАЗА НАУЧНАЯ] - 1. Су-купність науково-організаційних основ будь-якої діяльності. 2. Сукупність наукових роз-робок, які використовуються для вирішення певного завдання. 3. Сукупність науково-до-слідних організацій, здатних вирішувати те чи інше науково-технічне завдання.

БАЗА ПРОМИСЛОВА [БАЗА ПРОМЫШЛЕННАЯ] - сукупність промислових підпри-ємств і виробничих потужностей, які можна використати для виробництва тієї чи іншої товарної продукції або для надання послуг.

БАЗАР [БАЗАР] - 1. Спеціально відведене міс-це у населених пунктах з легкими спорудами для демонстрації (показу) товарів с.-г. продук-ції та продуктів повсякденного попиту. 2. Пе-ріодичні торги, які організовуються у закри-тих приміщеннях і на майданах у приуро-чені до певних подій дні. Напр., книжковий Б., ялинковий Б., святковий Б., шкільний Б.

БАЗИС [БАЗИС] (латин. basis - основа, під-ґрунтя) - 1-У біржовій практиці надбавка до первинної (базисної) ціни біржового котиру-вання або знижка з неї, що є предметом тор-гів. Вона залежить від споживчих якостей то-вару, умов поставки, витрат обігу тощо. Зростаючий Б. -показує збільшення надбавок відносно біржового котирування. Спадаючий Б. - показує пониження показників порівня-но з первинним (базовим) біржовим котиру-ванням. 2. Б. економічний- сукупність ви-робничих відносин суспільства (держави) у певний час, що відповідають характеру та роз-виткові продуктивних сил даного суспільства.

БАЗИСНА ВАЛЮТА [БАЗИСНАЯ ВАЛЮТА] - валюта, якає базовою зрівняльною валютою відносно курсу, до якого встановлюються котирування інших валют (напр., долар США, ЕКЮ, євро).

БАЗИСНА ВЕЛИЧИНА [БАЗИСНАЯ ВЕЛИЧИНА] -певний показник, величина, взята за основу, з якою порівнюється будь-яка ін-ша, наступна величина або ряд величин ди-намічного ряду. Б.в. є незмінною, знаменни-ком відношення, базовим рівнем.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія