Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БААЛ, ВААЛ [БААЛ. ВААЛ] (семіт, ба'ал - пан) -1-У Стародавній Сирії, Палестині бог родючості, вод, війни тощо. 2. Переносно - служіння Ваалу - гонитва за матеріальни-ми благами, надмірний прагматизм.

БАГАТОАБОНЕНТНА СИСТЕМА [МНОГОАБОНЕНТНАЯ СИСТЕМА] - обчислювальна система, якою одночасно можуть користу-ватись кілька користувачів у режимі розпо-ділу часу, які мають доступ до загальної ЕОМ з індивідуальних терміналів.

БАГАТОВАРІАНТНИЙ ПРОГНОЗ [МНОГОВАРИАНТНЫЙ ПРОГНОЗ] - прогноз, що мі-стить кілька якісних або кількісних характе-ристик об'єкта прогнозування (мультиплек-сний прогноз).

БАГАТОГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ [МНОГООТРАСЛЕВАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ] -Див. Диверсифікація багатогалузева.

БАГАТОРАЗОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ [МНОГОКРАТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ] - ба-гаторазове обкладання податками (стягнен-ня податків) одних і тих самих суб'єктів під-приємницької діяльності за одні й ті самі товари, послуги або обкладання тих самих експортно-імпортних товарів у двох чи біль-ше країнах (напр., ліцензованих товарів). Див. також Подвійне оподаткування.

БАГАТОРІВНЕВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОСТУП (МНОГОУРОВНЕВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОСТУП] - метод доступу, який забез-печує рішення проблеми змагання між тер-міналами, які використовують загальний канал зв'язку.

БАГАТОСТОРОННІ РОЗРАХУНКИ [МНОГОСТОРОННИЕ РАСЧЕТЫ] - система вза-ємних розрахунків між кількома великими регіональними, міжрегіональними або між-державними організаціями.

БАГАТОТОМНИЙ ФАЙЛ [МНОГОТОМНЫЙ ФАЙЛ] - файл даних, для розміщення яко- го треба більше одного змінного носія інфор-мації (тома), напр., кілька дискет.

БАЗА [БАЗА] (фр. base, від грец. basis - ос-нова) - 1. Сукупність цифрових значень (да-них), які належать до конкретного часу й використовуються як основи для порівнян-ня з іншими аналогічними показниками. Порівнюючи, напр., почергово зміни цін за роки незалежності України, взявши за ба-зисний 1991р., можна вирахувати щорічну зміну цін відносно базового 1991 р. -розра-хувати індекс цін базисний і визначити тенденцію зміни цін. 2. Будівля (приміщен-ня) -місце складування товарів, перебуван-ня (базування) людей.

БАЗА ДАНИХ [БАЗА ДАННЫХ] -сукупність інформаційних матеріалів, числових да-них, значень, згрупованих за певними оз-наками, які використовуються в аналізі й прогнозуванні.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія