Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Работа и вакансии в ридер.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АУДІЄНЦІЯ [АУДИЕНЦИЯ] (латин, audientia - вислухування) - офіційний прийом у ви-сокопоставленої особи; у міжнародному праві - прийом першими посадовими осо-бами високопоставлених дипломатичних представників.

АУКЦІОН [АУКЦИОН] (від латин, auctio - збільшення) - вид продажу товарів з пуб-лічних торгів у заздалегідь призначений час і в певному місці. Майно чи товари, вистав-лені на А., продаються тій особі (організації), яка запропонувала найвищу ціну. На А. та-кож продаються об'єкти нерухомості (жит-лові офісні приміщення, торговельні будів-лі), антикваріат, витвори мистецтва тощо. Крім добровільних, А. можуть бути примусо-вими - за рішенням судових органів.

АУКЦІОН ПОДВІЙНИЙ [АУКЦИОН ДВОЙНОЙ] - організаційна форма ведення аукці-ону, коли конкурують між собою і продавці, і покупці відповідно до змін кон'юнктури, про-порцій попиту і пропозиції, або коли кількість продавців збігається з кількістю покупців.

АУКЦІОНЕР [АУКЦИОНЕР] -потенційний покупець (особа, зацікавлена у придбанні товару), що бере участь у торгах.

АУКЦІОНІСТ [АУКЦИОНИСТ] - організа-тор і ведучий торгів на товарній або фондо-вій біржі.

АУТРАЙТ [АУТРАЙТ] (англ. outright - звичайний, прямий, відкритий)--Див. Валютні операції.

АУТРЕЙД [АУТГРЕЙД] (англ. outtrade)-не-завершена торговельна угода, яка не відбу-лась через суб'єктивні причини - відсут-ність згоди сторін або одної сторони з неві-домих причин, технічних помилок.

АУТСАЙДЕРИ [АУТСАЙДЕРЫ] (англ. out-sider - стороння особа) - 1. Підприємства (в основному дрібні та середні), які не вхо-дять до монопольних об'єднань своєї сфери діяльності і ведуть з ними конкурентну бо-ротьбу. 2. Біржові ділки-непрофесіонали, які мають право бути присутніми на торгах бір-жі, але з обмеженими правами. 3. Спорт-смени, спортивна команда, які посідають останні місця у змаганнях.

АФГАНІ [АФГАНИ] - грошова одиниця Аф-ганістану, поділяється на 100 пулів.

АФЕКТ [АФФЕКТ] (латин, affectus - на-стрій, хвилювання, пристрасть)-коротко-часне надбурхливе, вибухове переживання, надмірне емоційне піднесення (гнів, жах, лють, відчай, раптова велика радість).