Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АТОМІСТИЧНА ЕКОНОМІКА [АТОМИСТИ ЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА] - економіка, що характеризується високим ступенем конку-ренції, яка створюється великою кількістю дрібних незалежних виробництв в усіх галу-зях. Вони пристосовують випуск своєї про-дукції до ринкової ціни, яка утримується на відносно сталому рівні. Підтримці атоміс-тичної структури у більшості іноземних кра-їн сприяє система антимонопольного (ан-титрестівського) законодавства.

АТОРНЕЙ [АТТОРНЕЙ] (від англ. attorney)- довірений представник певної правової структури, що надає юридичні послуги дові-рителю - юридичній або фізичній особі.

АТРИБУТ [АТРИБУТ] (від латин. attributum - додане) - невід'ємна, необхідна для за-безпечення цілісності об'єкта, суб'єкта (предмета) властивість, його частина, дода-ток. Напр., для підприємницької структу-ри: правовий статус, розрахунковий раху-нок, юридична адреса, засоби зв'язку, ста-тутний капітал, трудовий колектив; офіс-ніА.: меблі, засоби зв'язку, засоби оргтехні-ки, канцелярське приладдя тощо.

АТРИБУТИВНА ТЕОРІЯ (АТТРИБУТИВНАЯ ТЕОРИЯ] (від латин. attributum-додане)- теорія яка визначає закономірність або ви-падковість впливу на людину тих чи інших факторів за певної ситуації. Напр., якщо про-даж певного виробу знижується, то слід з'я-сувати першопричини невдачі: це є наслід-ком якісних показників самого товару чи інших чинників - недоліків організації про-дажу товарів, сервісних послуг, реклами.

АТРИБУТИВНИЙ [АТРИБУТИВНЫЙ] -той, що стосується означення, вживається як означення; означальний.

АУДИТ [АУДИТ] (від латин, audire- слухати) - аналіз (ревізія) господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації, уста-нови, що проводиться спеціалізованими не-залежними службами з метою оцінки їх фі-нансового стану, встановлення правильно-сті ведення бухгалтерського обліку, виявлен-ня недоліків, резервів господарювання, а також розробка рекомендацій і пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності.

АУДИТОР [АУДИТОР] (від латин. auditor - слухач) - особа, що має право перевіряти стан фінансово-господарської діяльності різних організацій та установ на основі контракту, укладеного з їх керівництвом за визначену плату. Висновки А. про фінансо-вий стан структури, яку перевіряють, мають бути відображеними в річному звіті про ді-яльність і слугувати додатком до балансу. А. повинен мати спеціальний дозвіл (ліцензію) на право аудиторської діяльності.

АУДИТОРІЯ [АУДИТОРИЯ] (від латин, audi-torium) - 1. Приміщення, де проводяться збори, читаються лекцій. 2. Споживачі ін-формації - слухачі лекції; люди, що контак-тують із засобами реклами, іншої інформації.

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ [АУДИТОРСКИЙ ОТ-ЧЕТ] - висновок аудитора про стан бухгал-терської роботи корпорації (акціонерної компанії) та її фінансове становище, що пуб-лікується у встановленому порядку в річно-му звіті про діяльність даної компанії разом з її офіційним балансом і розрахунком при-бутків та збитків.

АУДИТОРСЬКІ СЛУЖБИ, ФІРМИ [АУДИТОРСКИЕ СЛУЖБЫ, ФИРМЫ] (від латин. audit - слухати),- спеціальні підрозділи ве-ликих фірм, спеціалізовані установи, конто-ри, фірми, що виконують консультативні, об-лікові, аналітичні, контрольні та інші функ-ції за дорученням органів державної влади (в окремих випадках), здебільшого-на підста-ві угод з юридичними або фізичними особа-ми. Основною метою А.с. є аналіз фінансово-господарської діяльності, оцінка відповідно-сті ведення облікових операцій правовим нормам, визначення відповідності обсягів і строків відрахувань до державного бюджету, правильності проведення розрахунків зі сто-ронніми організаціями по заробітній платі тощо. Результати аудиторських перевірок є комерційною таємницею і не можуть бути отримані без згоди організації, де проводить-ся перевірка. Аудиторська перевірка здій-снюється також з метою надання відповід-них консультаційно-методичних послуг, а та-кож виявлення резервів поліпшення показни-ків ефективності діяльності даної організації.