Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АСЮРЕ [АССЮРЕ] (від фр. assure - забезпе-чувати) - друкарська лінійка, якою утворю-ють відбиток у вигляді кількох тонких пара-лельних ліній.

АТ [АТ] - розмінна монета Лаосу, дорівнює 1/100 кіпа.

АТАКА [АТАКА] (від фр. attaque - напад) - в економіці - активна цінова політика фірм, компаній, спрямована на здобуття пріори-тетних позицій на товарних або регіональ-них ринках.

АТАКТИЧНИЙ ПОЧЕРК [АТАКТИЧЕСКИЙ ПОЧЕРК] (від грец. ataxia - безладдя) - по-черк особи, яка страждає розладом коорди-нації рухів (атаксією).

АТАШЕ [АТТАШЕ] (фр. attache. букв. - при-кріплений) - 1. Молодший дипломатичний ранг. 2. Службова особа дипломатичного складу в посольствах, місіях. 3. Представники не дипломатичних відомств, спеціалісти в певній галузі знань, які перебувають у від-рядженні при посольствах чи місіях.

АТЕСТАТ [АТТЕСТАТ] (від латин, attestor - посвідчую) - офіційний документ, що вида-ється державними органами і засвідчує пев-ний юридичний факт (напр., А. про закінчен-ня навчального закладу, А. про присвоєння кваліфікації).

АТЕСТАЦІЯ [АТТЕСТАЦИЯ] (від латин. attestatio - посвідчення) - 1. Визначення рівня професійної кваліфікації кадрів, оцін-ка їхніх ділових якостей, здібностей, профе-сіоналізму. 2. Визначення технічних харак-теристик, споживчих якостей товарів на-родного споживання та продукції виробни-чого призначення.

АТЕСТАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ [АТТЕСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ] - система організаційних, науково-технічних та економічних заходів, спрямованих на всебічну оцінку технічного рівня і якості продукції. Застосовується як адміністративний захід в умовах відсутнос-ті ринкового механізму контролю за якістю продукції.

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ [АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ] - комплексна оцінка кожного робочого місця на його відповід-ність нормативним вимогам за технічним, організаційним рівнем, умовами праці і тех-ніки безпеки. Є важливою частиною програ-ми підвищення науково-технічного рівня виробництва, визначення основних напря-мів та етапів впровадження досягнень нау-ки і техніки.

АТИПІЯ [АТИПИЯ] -відсутність типових, характерних рис або особливостей у пев-ної речі або явища; відхилення від нор-мального.