Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АСИГНУВАТИ [АССИГНОВАТЬ] (від латин. assigno - призначаю) - 1. Виділити, вида-ти певну суму грошей для цільового призна-чення. 2. Переносно-спонсорувати, нада-вати грошову підтримку.

АСИМЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ [АССИМЕТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ] -Див. Інфор-мація асиметрична.

АСИМЕТРІЯ [АССИМЕТРИЯ] (грец. asum- metria - невідповідність) - відсутність або порушення симетрії.

АСИМІЛЯЦІЯ [АССИМИЛЯЦИЯ] (латин, as-similatio-уподібнення)- 1. Придбання ін-весторами нових цінних паперів після їх роз-продажу в ході андерлайтингу. 2. Штучне (нав'язане) злиття одного народу з іншим шляхом засвоєння (насадження) різними народами, що населяють одну територію, однієї мови, культури, звичаїв.

АСИСТЕНТ [АССИСТЕНТ] (від латин, assis-tens (assistentis) - присутній, помічник) - 1. Помічник спеціаліста (професора, доцента, лікаря, екзаменатора). 2. У вузах - штатна посада на кафедрі; перше наукове звання.

АСОРТИМЕНТ [АССОРТИМЕНТ] (фр. assor-timent-набір, комплект)-склад, набір різ-них видів товарів, призначених для прода-жу. Термін А. застосовується здебільшого для товарів народного вжитку. Виробничо-технічна продукція і надання послуг визна-чаються терміном "номенклатура". А. буває гуртовий (оптовий) і роздрібний. Гуртовий А. сформований (згрупований) за певними оз-наками - товарознавчими, за принципом комплексного споживання товарів чи за по-требами певних соціальних груп спожива-чів (товари культурно-побутового призна-чення, товари для спорту, товари побутової хімії тощо). Розрізняють асортиментні набо-ри товарів: торговий набір - для окремого магазину, його секції, відділів торговельної організації. Торговельні підприємства, ком-панії гуртовий і роздрібний А. товарів на-магаються постійно розширювати. У тор-говій практиці вживають поняття (термін) поліпшення А. товарів: за рахунок внутріш-ньогрупових змін - збільшення у загаль-ному асортименті питомої ваги товарів, які більшою мірою відповідають попиту насе-лення, вищої якості, з кращими споживчи-ми властивостями, з дотриманням гігієни, екології тощо.

АСОРТІ [АССОРТИ] (фр. assorti-добре під-ібраний) - набір однорідних предметів різ-них сортів.

АСОЦІАЛЬНИЙ [АСОЦИАЛЬНЫЙ] - про-тисуспільний, негромадський.

АСОЦІАЦІЇ ДІЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА [АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА] - громадські організації для сприяння розвиткові і координації зовніш-ньоекономічних зв'язків підприємств, об'єд-нань та організацій з вітчизняними і закор-донними партнерами. Основне їх завдання полягає у вивченні ринків відповідних кДЕі-їн, можливостей встановлення й розширен-ня зовнішньоекономічних зв'язків із ними.

АСОЦІАЦІЇ КРАЇН-ЕКСПОРТЕРІВ [АССОЦИАЦИИ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ] - форма координації політики експортерів на світових товарних ринках. Головною метою такої координації є, як правило, підтримка цін на певному рівні. Відомі міжнародні асоціації по 18 сировинних товарах. Найбільш значну роль у світовому господарстві відіграють та-кі асоціації: АСЕАН, ОПЕК, ОАПЕК, СІПЕК, МАБС та ін.