Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АРХІ... [АРХИ...] (грец. archi-старший, го-ловний) - префікс, що означає головний, старший, найвищий ступінь чогось, когось (напр., архімандрит, архієпископ).

АРХІВ [АРХИВ] (від латин archivum-урядо-вий будинок) - 1. Установа (або відділ в установі), де збирають, упорядковують! збе-рігають важливі документальні матеріали. 2. Сукупність документів, рукописів, листів, знімків, фотографій, плівок, дискет, які сто-суються діяльності певних осіб, установ, ор-ганізацій у межах окремих регіонів, держав. В Україні А. ведуть початок від давніх ча-сів, коли в монастирях, церквах і приватних зібраннях зберігалися різного роду докумен-ти. Наслідком браку державних А.. в Украї-ні стало й те, що багато історичних докумен-тів потрапило до А. інших держав або колек-ціонерів. Організація А. в Україні починаєть-ся з кінця XVIII ст., а наукових - із середини XIX ст. Завдяки праці Київської Комісії для розбору давніх актів був заснований Цент-ральний архів давніх актів у Києві (1852 р.) та Історичний архів у Харкові (1880 р.), який у 1920 р. перетворений на Центральний істо-ричний архів. На західноукраїнських зем-лях документи зосереджувались у держав-них австрійських, згодом польських А.. На початку XX ст. деякі документи архівних ко-місій із створених у губернських містах Ук-раїни (Полтаві, Чернігові, Катеринославі) були опубліковані. А. губернських управлінь містили цінні матеріали, зокрема в Києві - з історії Гайдамаччини, декабристського ру-ху, Кирило-Мефодіївського братства; в Чер-нігові-державних установ Гетьманщини; в Одесі - з історії запорозьких козаків. Працівникам А. України довелось доклас-ти надзвичайних зусиль, щоб врятувати А. у 20-ті роки. У Харкові в 1920 р. створено Всеукраїнську архівну комісію, в 1923 р. засноване Центральне архівне управління (ЦАУ).Йому була підпорядкована мережа губернських А., згодом окружних (пізніше - обласних). ЦАУ видавало журнал, бюле-тені, підручники та інструкції з архівної справи. За радянських часів ЦАУ (підпоряд-ковувалося Міністерству внутрішніх справ України. Доступ до А. був обмежений, за ви-нятком довірених осіб, а публікації доку-ментів цілком залежали від вимог політики та цензури з боку комуністичної партії, НКВС та КДБ. За часів Другої світової війни працівники А. робили все можливе, аби врятувати доку-менти. Проте під час відступу радянських військ за вказівкою керівників ВКП(б) і НКВС усі політичні, ділові та історичні доку-менти було спалено. Тільки частину історич-них фондів вдалося вивезти і врятувати. Німці при відступі також вивезли частину архівних матеріалів. В еміграції роль центрального А. з 1925 р. виконував Музей Визвольної Боротьби у Празі. Після Другої світової війни організа-цію Центрального Українського Музею-Архі-ву проводить Музей-Архів у Нью-Йорку. Тепер в Україні існують Центральний іс-торичний А. у Києві, його філії у Харкові, Львові; Державний А. фоно-фото-кінодоку-ментів у Києві; в обласних містах- обласні А. тощо.

АРХІВАРІУС [АРХИВАРИУС] (нім. Archivari-us, з латин, archivarius - охоронець архіву) - 1. Працівник архіву. 2. Охоронець архівних матеріалів.

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ [АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ] - спеціальна інспекція, що здійснює контроль за якістю забудови міст і селищ міського типу, стежить за якістю бу-дівництва найважливіших будинків і споруд житлово-цивільного призначення та за якіс-тю будматеріалів і конструкцій, що застосо-вують у будівництві. На А.-б.к. покладаєть-ся: видача дозволів на виконання робіт на підконтрольних об'єктах; облік керівних працівників, що здійснюють будівництво, технічний нагляд з боку замовника; здій-снення авторського нагляду проектних ор-ганізацій; контроль за виконанням робіт і додержанням будівельних норм і правил; за прийомом в експлуатацію будинків і споруд. Інспекціям А.-б.к. надається право прийма-ти будівництво об'єктів у випадках загрози аварії, а також недоброякісного проведення будівельних робіт; забороняти застосування будівельних матеріалів і конструкцій, які не відповідають вимогам стандартів; припиня-ти у встановленому порядку фінансування об'єктів, які будуються з порушеннями генеральних планів і правил виконання робіт; вимагати відсторонення від роботи осіб, котрі не мають права на виконання їх; ста-вити питання про притягнення осіб, винних у порушенні будівельних норм і правил до дисциплінарної або карної відповідальності: вимагати в разі необхідності проведення експертизи й випробування матеріалів і конструкцій.

АРШИН [АРШИН] - міра довжини давньої Русі. Один А. дорівнює 71,12 см. Надалі за-мінений метричною одиницею - метром. Застосовувався А. у Болгарії і Туреччині, де-що відрізняючись розмірами.

АСАМБЛЕЯ [АССАМБЛЕЯ] (фр. assemblee- збори) - збори; державний або керівний ор-ган якоїсь міжнародної організації (напр., Генеральна Асамблея ООН).

АСЕКУРАЦІЯ [АССЕКУРАЦИЯ] - страху-вання товарів, майна.

АСИГНАЦІЯ [АССИГНАЦИЯ] (від латин, as-signatio- призначення) - історична назва паперових грошей, які випускались у різних державах. Використовується в сучасній роз-мовній мові в значенні "купюра".

АСИГНОВКА [АССИГНОВКА] (від латин, as-signare - призначити) - документ, на під-ставі якого проводяться одержання і видача кредитів, Позичок позичальникам - юри-дичним або фізичним особам.

АСИГНУВАННЯ [АССИГНОВАНИЕ] (від ла-тин. assigno - призначаю) - цільові кошти, виділені державними установами чи органі-заціями недержавної форми власності на реалізацію певних виробничо-підприєм-ницьких проектів або спеціальних програм.