Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АРГУМЕНТ МОЛОДИХ ГАЛУЗЕЙ [АРГУМЕНТ МОЛОДЫХ ОТРАСЛЕЙ] - аргумент на користь протекціонізму, за яким нова га-лузь, що має потенційну порівняльну пере-вагу, може не вистояти, якщо їй не надати тимчасового захисту від зарубіжних конку-рентів. Належить до обґрунтованих аргу-ментів.

АРГУМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ [АРГУМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ] - аргумент на користь протекціо-нізму, який підтверджує необхідність "адек-ватної" національної оборони. Проблема полягає в тому, щоб визначити специфічні вимоги національної оборони і правильний спосіб задоволення цих вимог. Аргумент на-лежить до обґрунтованих.

АРГУМЕНТ НИЗЬКОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ [АРГУМЕНТ НИЗКОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ] - аргумент, що висувають на ко-ристь протекціонізму, який передбачає, що країна з високими заробітками не може доз-волити собі торгувати з країнами з низьки-ми заробітками без загрози зниження влас-ного рівня життя внаслідок конкуренції з дешевими товарами, виробленими праців-никами з низьким рівнем заробітної плати. Аргумент вважається помилковим, тому що зарплата може бути низькою, вартість оди-ниці продукції високою при низькій продук-тивності праці. Доти, доки структури витрат різні, торгівля між країнами буде прибутко-вою незалежно від абсолютних рівнів зар-плати.

АРГУМЕНТ ПЕРЕГОВОРІВ ТА ВІДПЛАТНИХ ЗАХОДІВ [АРГУМЕНТ ПЕРЕГОВОРОВ И ОПЛАТНЫХ МЕР] - аргумент на користь протекціонізму, який випливає з того поло-ження, що країна із захисними тарифами перебуває у кращому становищі, щоб домов-лятися з іншими країнами за поступки на експорт, ніж країна, яка не має чого запро-понувати у відповідь. Але країна з вільною торгівлею, яка вдається до переговорів для власного захисту, жертвує перевагами між-народної спеціалізації. Звідси випливає, що А.п. та в.з. передбачає певні витрати і не-певні вигоди і дає широкі можливості для зловживань. Тому він належить до спірних аргументів.

АРГУМЕНТ ПОЛІТИКИ СТРАТЕГІЧНОЇ ТОРГІВЛІ [АРГУМЕНТ ПОЛИТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ] - аргумент нале-жить до витончених аргументів захисту і полягає в тому, що політика стратегічної торгівлі застосовується для переміщення надприбутків від зарубіжних до внутрішніх олігополістів шляхом Державного втручан-ня, яке може мати форму експортних субсидій, щоб допомогти внутрішнім фірмам пе-ребрати економічні прибутки у своїх зару-біжних конкурентів.

АРГУМЕНТ УМОВ ТОРГІВЛІ [АРГУМЕНТ УСЛОВИЙ ТОРГОВЛИ] - аргумент захисту, який ґрунтується на тому положенні, що накладання ввізного мита призводить до зростання внутрішніх цін на імпортні това-ри. У цьому разі розмір збільшення ціни є меншим від розміру мита, оскільки зарубіж-ний постачальник, як правило, знижує свої відпускні ціни з метою утримання розміру продажу своєї продукції або його збільшен-ня в країну, що запровадила збільшені тари-фи. Там самим досягається поліпшення умов торгівлі вітчизняними товарами: ціна, яку країна платить іноземним постачальни-кам за імпортні товари, падає, тоді як ціна, що встановлюється для іноземців на експор-тні товари, залишається без змін. Цей аргу-мент належить до числа витончених аргу-ментів.

АРГУМЕНТАЦІЯ (АРГУМЕНТАЦИЯ] (латин. argumentatio) - наведення аргументів на користь чого-небудь чи кого-небудь.

АРЕНА [АРЕНА] (латин, arena, букв. -пісок) - 1. Майданчик, посиланий піском, у дав-ньоримському амфітеатрі, де відбувалися бої гладіаторів. 2. Переносно - поле діяль-ності.

АРЕШТ [АРЕСТ] (від латин. arrestum - судо-ва постанова) - 1. Найсуворіший запобіж-ний захід, який застосовують органи попе-реднього розслідування щодо обвинуваче-ного. 2. Адміністративне стягнення, що зас-тосовують за постановою судді до винних у дрібному хуліганстві та інших провинах. 3. А. дисциплінарний, передбачений військо-вими статутами.