Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АРБІТРАЖНИЙ СУД (АРБИТРАЖНЫЙ СУД] - державний, офіційний, незалежний тре-тейський суд, створений для розв'язання майнових спорів між - юридичними особа-ми різних форм власності.

АРБІТРАЖНІ УГОДИ [АРБИТРАЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ] - 1. Укладені на біржових тор-гах торговельні двосторонні угоди, спрямова-ні на досягнення прибутків за рахунок різниці у цінах на біржах, завдяки різниціу цінах (ко-ливання цін) у різні строки поставок (відправ-лень, відвантажень) товарів. 2. Обмінні опе-рації з різними акціями (акції з однією ціною на акції з іншою ціною) з метою одержання прибутку за рахунок різниці у цінах.

АРБІТРАЖУВАННЯ [АРБИТРАЖИРОВАНИЕ] - комерційно-посередницька діяль-ність, пов'язана з закупівлею товарів, цінних паперів на певному регіональному ринку за однією ціною і перепродажем їх на іншому ринку за більшою ціною та отриманням при-бутку за рахунок кон'юнктурних коливань.

АРГО [АРГО] (від фр. argot - жаргон) - мова якоїсь вузької соціальної чи професійної гру-пи, не зовсім зрозуміла для сторонніх.

АРГУМЕНТ [АРГУМЕНТ] (латин. argumen-tum від arguo - показую, виявляю) - 1. Під-става, доказ, які обґрунтовують, підтвер-джують що-небудь. 2. У підприємництві: елемент рекламного звернення, що сприяє формуванню позитивного ставлення до ок-ремих товарів, послуг.

АРГУМЕНТ АНТИДЕМПІНГУ [АРГУМЕНТ АНТИДЕМПИНГА] - аргумент на користь про-текціонізму, який полягає в захисті власного товаровиробника від імпортної продукції, що продається за демпінговими цінами, за до-помогою адміністративних дій або антидем-пінгового мита. Вважається спірним аргу-ментом, тому що, коли в країні-імпортері від-сутня галузь, яка могла б змагатись з демпін-говою продукцією, і коли демпінг тривалий, покупці такої країни отримують постійну пе-ревагу. Якщо ж демпінг є спорадичним і має на меті зашкодити конкуруючій внутрішній галузі чи витіснити її як конкурента, щоб зго-дом підняти ціни, то він стає небажаним.

АРГУМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ [АРГУМЕНТ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА] - аргу-мент на користь протекціонізму, за яким вважається, що зменшення чи взагалі усу-нення імпорту дасть можливість виробити всередині країни більше товару, створити більше робочих місць і, як результат, забез-печити вищий рівень економічної ефектив-ності. Вважається помилковим такий аргу-мент, тому що зменшення імпорту перекри-вається обмеженням експорту, оскільки ек-спортувати в інші країни можливо лише за умови імпорту з цих країн.

АРГУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ [АРГУМЕНТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ] - аргумент на ко-ристь протекціонізму, який спонукає захист імпорту як одного із засобів диверсифікації експорту з метою зменшення нестабільнос-ті експортного доходу і досягнення диверси-фікації внутрішньої економіки та сприяння економічному зростанню. Належить до об-ґрунтованих аргуметів.

АРГУМЕНТ ЗАЙНЯТОСТІ [АРГУМЕНТ ЗАНЯТОСТИ] - аргумент на користь протекці-онізму, згідно з яким введення тарифу або інших форм імпортних обмежень у періоди безробіття призводить до заохочення внут-рішнього виробництва, а це, у свою чергу, стимулює створення нових робочих місць і збільшення національного доходу. Водночас він вважається спірним аргументом, тому що зайнятість населення задля зайнятості не може бути доцільною. Зайнятість ефективна тоді, коли фактори виробництва дають найвищу віддачу 1 сприяють зростан-ню національного добробуту. Це досягаєть-ся порівнянням переваг факторів виробниц-тва для внутрішніх потреб із перевагами міжнародної спеціалізації. Доцільніше до-шукуватись інших оптимальних можливос-тей стимулювання зайнятості, не застосову-ючи торговельних обмежень.

АРГУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ЗБИТКАМ [АРГУМЕНТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УБЫТКОВ] - аргумент, який використовується на ко-ристь протекціонізму і який передбачає зменшення вразливості економіки від зрос-таючого імпорту в результаті введення та-рифних поступок. Згідно цим аргументом жодна з поступок не повинна зменшувати наявну ставку нижче від наперед визначе-ної величини, так званої "мітки загрози", що могло б зашкодити внутрішнім виробникам. Вважається помилковим аргументом, тому що на практиці означає усунення зовніш-ньої конкуренції, коли виникає загроза втрати частини внутрішнього ринку для віт-чизняних виробників.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія