Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АНТРЕПРЕНЕР (АНТРЕПРЕНЕР] (фр. en-trepreneur - букв. підприємець) - 1. Влас-ник, орендар, утримувач культурологічних бізнесових закладів, театрів, ансамблів, структур бізнес-шоу. 2. Особа, яка бере на себе ризик у заснуванні нової компанії чи нового бізнесу.

АНТРЕПРИЗА [АНТРЕПРИЗА) (фр. entrep-rise, від entreprendre - брати підряд) - ри-зиковане підприємство, підряд, ризикована підтримка якоїсь підприємницької справи.

АНТРОПО... [АНТРОПО...] (від грец. antropos - людина) - у складних словах відповідає поняттю "людина" (напр., антропологія- наука про походження та еволоцію людини).

АНТУРАЖ [АНТУРАЖ] (фр. entourage, від entourer - оточувати) - оточення, середо-вище, навколишня обстановка.

АНУЇТЕТ [АННУИТЕТ] (фр. annuite - щоріч-ний внесок, від латин, annus - рік) - різно-види щорічної державної позики, від якої кредитор щорічно одержує дохід (ренту) у вигляді процента, який встановлюється з розрахунком на поступову сплату кредитної суми (боргу) й процентів з нього.

АНУЛЮВАННЯ [АННУЛИРОВАНИЕ] (від ла-тин. annullo - знищую) - скасування дого-вору, угоди, контракту, домовленості, цінних паперів або певних прав.

АПАРАТ [АППАРАТ] (латин. apparatus - ус-таткування) - 1. Прилад, пристрій. 2. Су-купність установ, що обслуговують певну галузь управління, господарства. 3. Сукуп-ність працівників організації, установи, її штат.

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ [АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ] - окремі органи, структурні підроз-діли організацій, установ, підприємств різ-них форм власності, що виконують функції управління у масштабах держави, регіонів, галузей, організацій, фірм.

АПАРАТУРА [АППАРАТУРА] - сукупність апаратів (приладів), обладнання лаборато-рій, цехів.

АПАРТАМЕНТИ [АПАРТАМЕНТЫ] (фр. ap-partement - помешкання) - велике, роз-кішне приміщення.

АПАТІЯ [АПАТИЯ] (грец. apatheia - нечут-ливість) - 1. Хворобливий стан, який харак-теризується байдужим ставленням до нав-колишнього, зникненням зовнішніх проявів емоційних реакцій. 2. Переносно-цілкови-та байдужість.