Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО [АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-СТВО] - сукупність законодавчих, урядо-вих та інших нормативних актів, які обме-жують монополізацію виробництва, утво-рення монопольних структур і об'єднань (крім визначених спеціально державою). Во-но сприяє свободі підприємництва, вільно-му і рівному для всіх праву вибору напряму виробничої чи торговельної діяльності, встановлення цін, одержання та розподілу прибутку. А.з., як правило, спрямоване не проти великих монополій взагалі, а проти монопольного розміщення їх на ринку пев-ного товару, проти монополій, що створю-ються для поглинання слабших конкурен-тів, проти їхньої змови з метою розподілу сегментів - регіонів, монополії цін, ізоляції конкурентів. Найбільшої досконалості А.з. досягло у США (антитрестівське), (Закон Шермана-з 1890р.). Воно поширене у єв-ропейських країнах, у т. ч. постсоціалістич-них і пострадянських. В Україні А.з. базуєть-ся на таких законах: "Про обмеження моно-полізму та недопущення недобросовісної конкуренції", "Про захист від недобросовіс-ної конкуренції", "Про захист економічної конкуренції". А.з. передбачає такі заходи: організацій-ні - диференціація та оптимальні сполучен-ня організаційно-економічних форм і розмі-рів підприємств; економічні - сприяння розвиткові конкуренції, диверсифікації ді-яльності, вільного утворення цін; економіч-не стимулювання та підтримка розвитку зовнішньоекономічної діяльності; адмініс-тративно-правові заходи для боротьби з мо-нопольними посяганнями, організація ан-тимонопольного державного контролю, контроль за справедливим роздержавлен-ням майна, сприяння конкуренції; недопу-щення зловживання монопольним станови-щем на ринку. Ці акти спрямовані на під-тримку розвитку підприємництва, зміцнен-ня ринкових відносин і піднесення економі-ки держави.

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ [АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ] - в Україні - державний орган, підпорядкований Верхов-ній Раді України. Основними завданнями А.к. є здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законо-давства, реалізація заходів щодо захисту прав та інтересів підприємців і споживачів від його порушень. Виконання функцій А.к. здійснюється поєднанням методів еконо-мічного та правового аналізу для встанов-лення ймовірної наявності монопольного становища окремих організацій (об'єднань) на певному ринку, виявлення випадків ущемлення чи обмеження прав підприємців і споживачів. Розробляються і застосову-ються засоби запобігання негативного впливу на вільну конкуренцію, встановлю-ється міра відповідальності за протиправні дії. санкції до порушників антимонопольно-го законодавства. Основними напрямами діяльності А.к. України є: припинення зловживань моно-польним становищем: припинення непра-вомірних угод; припинення дискримінації підприємців органами державної влади та управління; припинення недобросовісної конкуренції; здійснення контролю за дотри-манням антимонопольних вимог у процесі перетворення державної власності, за еко-номічною концентрацією та за дотриман-ням антимонопольних вимог при прийнят-ті рішень органами державної влади і управ-ління. Діяльність А.к. здійснюється відповідно до законів України "Про обмеження монопо-лізму та недопущення недобросовісної кон-куренції у підприємницькій діяльності", "Про захист від недобросовісної конкурен-ції", "Про захист економічної конкуренції" та інших нормативно-правових актів, спеці-альних положень, якими визначаються пов-новаження і напрями діяльності, що дають змогу досягти головної мети - обмеження монополізму в економіці держави, захисту конкуренції, розвитку вітчизняного ринку, активізації товаровиробництва та підпри-ємництва.

АНТИПАТИЧНИЙ [АНТИПАТИЧНЫЙ] - той, що викликає антипатію, неприємний.

АНТИПАТІЯ [АНТИПАТИЯ] (грец. antipatheia - огида) - почуття неприязні, відрази до кого-небудь, чого-небудь.

АНТИПОДИ [АНТИПОДЫ] (грец. antipodes, букв. - розташований ногами до ніг) - 1. Мешканці протилежних пунктів земної кулі. 2. Переносно-люди протилежних поглядів, темпераментів, характерів.

АНТИСОЦІАЛЬНИЙ [АНТИСОЦИАЛЬНЫЙ] - спрямований проти суспільства.

АНТИТЕТИЧНИЙ [АНТИТЕТИЧЕСКИЙ] - протилежний.

АНТИЦИПАЦІЯ [АНТИЦИПАЦИЯ] (від ла-тин. anticipatio, anticipo-сприймаю зазда-легідь) - 1. Дії, спрямовані на передбачен-ня явищ, подій, прогнозування перебігу об-ставин. 2. В економіці - попередня випла-та боргу (боргових зобов'язань) до встанов-леного терміну або попереднє стягнення по-датків, грошових зборів до передбаченого чинним законодавством строку.

АНТОНІМИ [АНТОНИМЫ] (грец. від anti (пре-фікс) і onoma, onyma - ім'я) - слова, тер-міни, вислови з протилежним значенням для надання контрастності з метою поси-лення впливу на аудиторію, окремих осіб (напр., сумний-веселий, багатий-бідний, пізно - рано, багато - мало, широкий - вузький). Вживаються для вираження контрастів, протилежностей, виявлення вну-трішніх суперечностей, явищ.