Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АНОМАЛЬНИЙ [АНОМАЛЬНЫЙ] - непра-вильний. той, що не відповідає певним нор-мам, правилам.

АНОМАЛЬНИЙ СВІЧ [АНОМАЛЬНЫЙ СВИЧ] (від англ. switch - перехід, переведення) - переведення інвестицій з однієї операції з цінними паперами в іншу з метою одержан-ня прибутку від умілого використання си-туації, що склалася внаслідок зміни кон'юн-ктури ринку.

АНОМІЯ [АНОМИЯ] - соціальна нестабільність, що склалася внаслідок зменшення поваги до соціальних норм і цінностей (напр., зниження в Україні попиту на російські цін-ні папери внаслідок політичної нестабіль-ності в її окремих регіонах).

АНОНІМ [АНОНИМ] (грец. anonimos - без-іменний) - 1. Автор листа, повідомлення, твору, який зумисно приховує своє ім'я. 2. Твір без зазначення імені автора.

АНОНІМНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО [АНОНИМНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО] - акціонерне товариство з акціями на пред'явника.

АНОНІМНИЙ [АНОНИМНЫЙ] -той (те), що без прізвища автора.

АНОНІМНИЙ РАХУНОК [АНОНИМНЫЙ СЧЕТ] - банківський рахунок, який дає пра-во виконувати будь-які операції на рахунку, розпоряджатися коштами його без встанов-лення банком особистості вимагача. Ото-тожнення людини, яка має таке право, від-бувається з використанням номерів, кодів, паролів. Найбільшого поширення набув ни-ні номерний рахунок, коли його уповнова-жена особа ідентифікується за допомогою номера, що вказаний у документі, виданому банком клієнту, про факт укладання догово-ру номерного рахунку.

АНОНС [АНОНС] (фр. annonce - об'ява) - попереднє коротке повідомлення, узагаль-нення про проведення окремої широкомас-штабної акції (напр., попередня реклама торгового ярмарку, виставки, видовищних акцій, концерту, спектаклів, зборів тощо), яка має відбутися найближчим часом, зі стислим викладом змісту.

АНОТАЦІЯ [АННОТАЦИЯ] (латин, annotatio - зауваження, помітка) - короткий виклад змісту книги, статті, розробки, звіту тощо. Розміщується на звороті титульної сторінки або у каталожній картці. Мета А. полягає в ознайомленні читача з завданням і резуль-татами розробки. Може використовуватись при реферуванні, рекламуванні наступних видань. В А. зазначається, для якого кола споживачів (читачів) призначається робота.

АНТАГОНІЗМ [АНТАГОНИЗМ] (грец. antago-nisma - суперечка, боротьба) - суперечно-сті, що характеризуються найгострішою бо-ротьбою і непримиренністю поглядів угру-повань, певних сил.