Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АНДЕРЛАЇНГ [АНДЕРЛАИНГ] (англ. underlaying) - різновиди цінних паперів, які при-значені для аукціону і забезпечені гаранто-ваним правом купівлі-продажу відповідно до умов опціонного контракту.

АНДИНУВАННЯ [АНДИНОВАНИЕ] (англ. odden to supply) - пропозиція власника то-вару на його поставку (продаж).

АНЕКСІОНІЗМ [АННЕКСИОНИЗМ] (фр. an-nexionisme, від латин. annexio-приєднання) - політика анексії, загарбницька політика.

АНЕКСІЯ [АНЕКСИЯ] (латин, annexio)-на-сильницьке захоплення, приєднання, загар-бання однією державою всієї (або частини) території іншої держави або народу.

АНЕКСУВАТИ [АННЕКСИРОВАТЬ] -насиль-ницьки приєднувати (загарбувати) всю або частину території іншої держави або народу.

АНКЕТА [АНКЕТА] (фр. enquete) - 1. Спеці-ально розроблений дослідниками (спеціаліс-тами) опитувальний лист (картка) для отримання інформації, не передбаченої ор-ганами державної, відомчої чи іншої статис-тики, шляхом опитування респондентів (юридичних або фізичних осіб). Використо-вується при проведенні соціологічних, полі-тичних, маркетингових обстежень (дослі-джень) для оцінки поточної ситуації (стану справ) або визначення перспектив (прогно-зу) розвитку досліджуваних процесів. 2. Спе-ціальний бланк (картка) для одержання ін-формації про певну особу (дату народження, адресу, освіту, професію тощо).

АНКЕТУВАННЯ [АНКЕТИРОВАНИЕ] (фр. enquete) - процес збору первісних матеріа-лів у соціологічних, економічних, демогра-фічних, маркетингових та інших досліджен-нях. А. організовується спеціальними мар-кетинговими службами, лабораторіями, на-уково-дослідними підрозділами. Розрізня-ють А. легальне (у вигляді інтерв'ю з опи-туванням респондентів) та анонімне (без за-значення особи опитуваного). А. може про-водиться за місцем проживання опитува-ного (перепис населення), за місцем роботи, у місцях придбання товарів чи послуг, у транспорті, а також за допомогою поштово-го зв'язку, інтернету, засобів масової інфор-мації. Шляхом узагальнення заповнених ан-кет одержується об'єктивна інформація про ставлення населення, окремих соціальних груп, регіону споживачів до певних товарів, послуг чи до окремих явищ, подій тощо. Ця інформація може використовуватись при розробці програм впливу на певні соціаль-но-політичні події, розвиток ринку, форму-вання попиту населення, при здійсненні за-ходів щодо вдосконалення виробництва то-варів та розширення послуг.

АНКЕТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ [АНКЕТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ] - анкетний метод опитування споживачів, який вико-ристовується в маркетингових досліджен-нях і при функціонально-вартісному аналі-зі. При складанні анкет дотримуються за-гальновизначених правил, основними з яких є: 1) Анкета повинна бути непереванта-женою запитаннями (не більше 10), викли-кати інтерес, довіру споживача і впевне-ність у її корисності. 2) Частина запитань має передбачати альтернативні відповіді, інша частина - побудована у вигляді таб-лиць. При вивченні кількісних параметрів слід вказувати їх розмірність. Вибіркова су-купність споживачів за їх чисельністю, де-мографічними та соціально-економічними ознаками (вік, стать, рівень доходу та ін.) повинна відбивати (репрезентувати) гене-ральну їх сукупність. Див. також Вибірка.

АНКЛАВ [АНКЛАВ] (фр. enclave, від латин. inclavo - замикаю на ключ) -територія або частина території держави, оточена навко-ло територією іншої держави. Напр., Вати-кан на території Італії.

АНОМАЛІЯ [АНОМАЛИЯ] (грец. anomalia- нерівність, відхилення) - неправильність, невідповідність, відхилення від загальної закономірності, ненормальність.