Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АНАЛІЗ БАГАТОВИМІРНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ (АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ] - комплекс методів і мод�ених для збору та обробки статис-тичних даних з метою підтвердження або заперечення поставлених гіпотез в умовах багатофакторних зв'язків і невизначеності. Використовується у маркетингових дослі-дженнях та управлінні комерційними опе-раціями.

АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ [АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ] - здійснюється з метою визначення кількості одиниць товару, необ-хідної для продажу, чи обсягу реалізації по-слуг, аби окупити всі витрати.

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА (АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ПРЕД-ПРИЯТИЯ] - дії. спрямовані на вивчення планових і звітних показників фінансової діяльності підприємства (фірми) за певний період з метою оцінки фінансового стану та визначення шляхів його поліпшення. Здій-снюються завдяки вивченню фінансової звітності, балансу, прибутків і видатків, надходження і витрат коштів та інших документів. А.в.ф.п.п. охоплює зіставлення запланованих і фактичних показників дохо-дів і витрат підприємства (фірми), зокрема витрат на виготовлення та реалізацію про-дукції і надходженнь від реалізації, розмірів одержаного прибутку та його використання, приросту стійких пасивів, плати за вироб-ничі фонди і фонди матеріального стимулю-вання, дотримання нормативів власних оборотних коштів, раціональності викорис-тання кредитів тощо. Особливу увагу при-діляють повноті платежів у бюджет з прибутку та відрахувань у фонди, питанням дотримання законодавства та встановлених нормативів. Аналізують також причини відхилень від фінансового плану за обсяга-ми та строками фінансування з різних дже-рел та їхній вплив на фінансовий стан під-приємства (фірми). А.в.ф.п.п. є складовою аналізу господарської діяльності, його здій-снюють усі підприємства незалежно від форми власності.

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ] - комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємств (фірм) за певний період, оцінка ефективності діяль-ності з метою виявлення резервів та визна-чення шляхів діяльності й надання необхід-ної інформації для оперативного керівниц-тва різними ланками діяльності, одержання передбачених планом (бізнес-планом) по-казників. Завдання А.г.д. полягає в обґрун-туванні реальності плану, складеного на ос-нові господарських договорів, вивченні та оцінці ходу його виконання на кожній ділян-ці виробництва, порівнянні результатів ро-боти з витратами, виявленні причин і фак-торів відхилень фактичних показників від запланованих, розробці заходів щодо усу-нення виявлених недоліків і використання внутрішніх можливостей для збільшення виробництва, поліпшення якості продукції тощо. Найважливішими для А.г.д. є статті активу балансу - основний капітал і обо-ротні активи (готівка, матеріально-вироб-ничі запаси, дебіторська заборгованість - короткострокова і довгострокова). А.г.д. може бути оперативним і загальним. Опера-тивний аналіз здійснюється на підприєм-ствах (фірмах) поденно, подекадне й помі-сячне з метою контролю за ходом виробниц-тва й здійснення оперативного керівництва різними ділянками підприємства. Загаль-ний аналіз передбачає всебічне вивчення взаємопов'язаних технічних, організацій-них та економічних факторів для обґрунту-вання оцінки господарської діяльності під-приємства та визначення основних напря-мів розвитку даного виробництва.

АНАЛІЗ ДИСКРИМІНАНТНИЙ [АНАЛИЗ ДИСКРИМИНАНТНЫЙ] - різновид багато-вимірного аналізу, призначеного для попе-редньої класифікації данА. А.д. ґрунтуєть-ся на дискримінантній функції і дає можли-вість визначити відмінність між двома су-купностями об'єктів. Застосовується в мар-кетингових дослідженнях при вирішенні питань сегментації ринку, при об'єктивній оцінці ступеня новизни товарів тощо.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ) [АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЫ)] - проводиться влас-ними економічно-фінансовими структурни-ми підрозділами організацій, підприємств, фірм або з залученням консалтингових ор-ганізацій, аудиторських фірм з метою оцін-ки фінансового стану, результатів господар-ської діяльності за певний період (звітний рік, півріччя, квартал). Здійснюється шля-хом вивчення даних оперативної статисти-ки за поточний рік чи порівняно з минулим роком з використанням господарсько-фі-нансових показників (динамічних рядів, базисних чи ланцюгових індексів) для порів-няльного аналізу та оцінки кінцевих резуль-татів (ефективності) діяльності підприєм-ства: виробничої, комерційної, торговель-ної, фінансової тощо. Аналізу підлягають: бухгалтерський баланс, фінансові докумен-ти, звіти окремих підрозділів, дані про над-ходження та використання основних фондів і оборотних коштів, про формування й вит-рати безготівкових і готівкових сум, відраху-вання у бюджет і сплату податків, зборів. Такий аналіз спрямований на визначення обсягів і структури періодичних (динаміч-них) змін у системі економічних показників, котрі характеризують ефективність діяль-ності окремих ланок (етапів, складових) ви-робничо-комерційної діяльності, ефектив-ність використання матеріальних, фінансо-вих чи трудових ресурсів, якість продукції порівняно з минулим періодом чи з анало-гічним середнім показником по галузі або з іншими подібними конкуруючими підпри-ємствами. Виявляються також причини не-гативних показників діяльності або недолі-ків конкретних структур, комерційно-госпо-дарських підрозділів. Оцінюються також можливі наслідки діяльності підприємства в існуючому режимі. На підставі результатів аналізу можуть складатись одно- або багатоваріантні прогнози розвитку підприємства, розширення чи зміцнення його позицій на ринку, а також конкретні програми (пропо-зиції, заходи) щодо підвищення результа-тивності, прибутковості подальшої діяль-ності.

АНАЛІЗ КУЛЬТУРНИХ МОДЕЛЕЙ [АНАЛИЗ КУЛЬТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ] - дослі-дження, спрямовані на узагальнення (виз-начення) основних принципів поведінки відповідно до однієї або кількох культур.

АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ [АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ] - аналіз уза-гальнених економічних показників основ-них галузей народного господарства, соці-альної інфраструктури, що становлять ос-нову економічного розвитку країни, фунда-мент її матеріально-технічної бази. На осно-ві А.м. будується поточна й перспективна економічна політика держави.

АНАЛІЗ МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ [АНАЛИЗ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ] - аналіз ре-зультатів фінансово-економічної діяльності організацій, підприємств, фірм, компаній, що належать до основних галузей промисло-вості, агропромислового комплексу як скла-дових частин усього народногосподарсько-го комплексу-макроекономіки. А.м. вклю-чає вивчення основних показників фінансо-во-господарської діяльності, обсягів і струк-тури виробництва, витрат обігу, фондовідда-чі, використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, виявлення резервів для перспективного планування й розробки програм підвищення ефективності діяль-ності підприємств і досягнення найвищих результатів.