Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АМОРТИЗАЦІЙНИЙ СТРОК [АМОРТИЗАЦИОННЫЙ СРОК] - дата, термін повного погашення вартості засобів виробництва за рахуційних відрахувань. Як правило, встановлюється державою, і за його допомогою обчислюється норма амор-тизації.

АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ФОНД [АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД] - цільовий фонд нако-пичення фінансових коштів, який утворю-ється за рахунок амортизаційних відраху-вань і призначається для відтворення ос-новних фондів (устаткування, машин, буді-вель тощо), котрі в процесі виробництва під-даються фізичному та моральному зносу, через що втрачають частину споживної вар-тості. Див. також Фонд амортизації.

АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ [АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ] -відраху-вання частини вартості основних фондів для відшкодування їх зносу, тобто для їх від-творення, шляхом віднесення (списання) на собівартість продукції згідно з існуючими нормами. А.в. є елементом витрат вироб-ництва і поділяються на дві частини: А.в. для повної заміни основних фондів (ренова-ція) і відрахування на капітальний ремонт та модернізацію. Прискорена амортизація основних фондів веде до більш швидкої їх заміни і тим самим стимулює науково-тех-нічний прогрес, але при цьому знижується прибуток. Щоб не допустити зниження рен-табельності, в державах з ринковою еконо-мікою практикується законодавче змен-шення суми прибутків, які обкладаються по-датком, на величину витрат, пов'язаних з амортизацією.

АМОРТИЗАЦІЯ [АМОРТИЗАЦИЯ] (латин. amortisatio - погашення, від mors (mortis) - смерть) - поступове зношування основних фондів (обладнання, приміщень, будівель) і перенесення цієї частини їх вартості на со-бівартість виготовленої за їх участю продук-ції, наданих послуг з метою нагромадження коштів на поновлення основних фондів (для наступного інвестування заміни обладнан-ня, устаткування замість зношених основ-них фондів). Норми амортизаційних відра-хувань встановлюються державою. Приско-рена А. основних фондів сприяє розвиткові науково-технічного прогресу, зростанню продуктивності праці, якості, а отже, й кон-курентоспроможності продукції. Амортизаційні відрахування на повне від-творення активної частини основних фон-дів проводяться протягом нормативного строку їх служби або строку, протягом якого балансова вартість цих фондів цілковито переноситься на витрати виробництва та обігу. Амортизаційні відрахування на повне відтворення інших основних фондів здій-снюються протягом усього фактичного строку їх служби. Нарахування А. не проводиться під час ре-конструкції і технічного переоснащення ос-новних фондів, а також у разі переведення їх на консервацію. На час реконструкції і тех-нічного переоснащення продовжується нор-мативний строк служби основних фондів.

АМОРТИФІКАЦІЯ [АМОРТИФИКАЦИЯ] (латин. mortis - смерть) - офіційне оголошення про анулювання (позбавлення чинності) втрачених документів.

АМОРФІЗМ [АМОРФИЗМ] - безформність, неоформленість, невпорядкованість.

АМПЕР [АМПЕР] - 1. Одиниця сили електричного струму. 2. Одиниця магніторушійної сили. Походить від прізвища французь-кого хіміка А. Ампера.

АМПЛІФІКАЦІЯ [АМПЛИФИКАЦИЯ] (ла-тин. amplificatio від amplificio-поширюю, збільшую) - 1. Нагромадження синонімів або однотипних виразів для підсилення емоційного впливу вислову. 2. Використання кількох однорідних означень у промові для підсилення характеристики явища. 3. Збільшення обсягу тексту під час перекладу з однієї мови на іншу.

АМПЛУА [АМПЛУА] (від фр. emploi - рід занять) - 1. Ролі, що відповідають характеро-ві обдарування актора (комік, трагік, герой). 2. Переносно -характер обов'язків, які ви-конує людина, специфічність виконуваної роботи.

АНАЛІЗ [АНАЛИЗ] (грец. analysis-розкла-дання, розчленування) - взаємопов'язані й взаємозумовлені методи вивчення і науко-вого дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення закономірностей і тен-денцій розвитку економічних процесів, встановлення та оцінки основних факторів, що позитивно чи негативно впливають на показники ефективності. За допомогою А. виявляють невикористані резерви поліп-шення показників діяльності окремих галу-зей, об'єднань, підприємств. Результати А. використовують для прогнозування і пер-спективного планування економічних про-цесів, а також для розробки програм і реко-мендацій подальшого ефективного розвит-ку, прибуткової діяльності.