Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

самые высокие дома мира - небоскрёбы на zdanija.ru
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АЛЬЯНС МАРКЕТИНГОВИЙ [АЛЬЯНС МАРКЕТИНГОВЫЙ] - форма стратегічного партнерства з метою створення міцного ба-гатостороннього союзу, в якому кожна сто-рона сприяє з��них сторін чи подоланню слабких сторін учасників алья-нсу. А.м. може здійснюватись у таких фор-мах: альянс на базі товарів чи послуг; спіль-ні заходи щодо просування товарів на рин-ки; матеріально-технічний союз; ціновий альянс. Головною передумовою довгостро-кових альянсів є: стратегічна відповідність партнерів, орієнтація на довгострокове спів-робітництво, гнучкість, спільна маркетин-гова стратегія.

АЛЬЯНС СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА [АЛЬЯНС СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА] (The Allian-celor Collaboration on Enterprise Development) - Альянс - консорціум, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Складається з чотирьох неурядових некомерційних добровольчих організацій: Корпорації сприяння фермерському руху та агробізнесу за кордоном (КФРА), Корпусу гро-мадян за демократію (КГД), Міжнародного корпусу експертів-добровольців (МКЕД) та Корпусу експертів-магістрів ділового адмі-ністрування (КЕМА). Американські фахівці надають допомогу малим та середнім при-ватним і приватизованим підприємствам у таких напрямах, як: стратегічне планування; розробка бізнес-планів; створення спільних підприємств; виявлення джерел фінансуван-ня. Штаб-квартира Альянсу розташована у Києві з регіональними офісами у Дніпропет-ровську, Львові, Одесі, Севастополі таХаркові.

АМАЛЬГАМАЦІЯ [АМАЛЬГАМАЦИЯ] (від фр. amalgalme- різнорідна маса, поєднан-ня будь-чого) - злиття двох чи кількох ко-лись самостійних банків, фірм. Це одна з форм централізації капіталу, яка реалізуєть-ся через поглинання одного банку іншим (внаслідок конкурентної боротьби) чи утво-рення одного великого банку шляхом добро-вільного об'єднання кількох.

АМАНАТ [АМАНАТ] (від араб. - заручник) - заручник, якого давали як гарант забезпе-чення боргового зобов'язання. Цей термін почали вживати ще у Київській Русі.

АМАНКО [АМАНКО] (від а... та італ. manco - менше) - використовується у біржовій практиці як дефіцит, заборгованість, неста-ча тощо.

АМАТОР [ЛЮБИТЕЛЬ] (латин, amator, від ато - полюбляю, уподобаю, маю нахил) - непрофесіонал, самодіяльний митець, тех-нік, дослідник.

АМБАЛАЖ [АМБАЛАЖ] (фр. emballage-упа-ковка) - 1. Пакування чогось. 2. Витрати, пов'язані з пакуванням товарів.

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ [АМБИВАЛЕНТНОСТЬ] (від латин. ambo - обидва і valentia - сила, міць) - суперечливе, двоїсте (те, що має в собі, напр., задоволення й незадоволення) емоційне переживання щодо тієї самої події або предмета.

АМБІЦІЯ [АМБИЦИЯ] (латин. ambitio честолюбність, пиха, від ambio - обходжу, до-магаюсь) - гонор, чванливість, надмірна самооцінка своїх можливостей.