Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ [АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ] -Див. Капітал акціонерний.

РЕГІСТР [АКЦИОНЕРНЫЙ РЕГИСТР] (фр. actionnaire - власник акцій і від латин. registrum - перелік) - список власників акцій, який реєструє компанія або за її дорученням спеціальна організація.

АКЦІОНЕРНИЙ СЕРТИФІКАТ [АКЦИОНЕРНЫЙ СЕРТИФИКАТ] - документ, що засвідчує право власності на акції. Дивіден-ди А. с. перераховуються власнику поштою. У разі перепродажу акції трансфер-агент фірми переоформлює право власності на по-купця (нового власника) і видає йому новий сертифікат.

АКЦЮНУВАННЯ [АКЦИОНИРОВАНИЕ] - форма приватизації майна державної та приватної форм власності, за якої здійсню-ється перетворення частини державної чи приватної власності в акціонерну, коли спів-власниками даного підприємства можуть бути його окремі працівники, трудовий ко-лектив і держава. Водночас відбувається пе-редача господарських функцій від держав-них організацій чи установ акціонерним то-вариствам. Держава може бути одним із співвласників акціонованого майна, як й інші акціонери і брати участь у господар-ській діяльності та розподілі прибутків.

АКЦІЯ [АКЦИЯ] (латин, actio -дія, дозвіл) - цінний папір, який засвідчує факт вне-сення коштів у статутний фонд акціонерно-го товариства фізичною чи юридичною осо-бою і підтверджує членство в даному това-ристві. А. випускаються без зазначення тер-міну дії (обігу). Є такі види А.: А. трудового колективу, підприємств державної форми власності, орендних підприємств, коопера-тивних організацій, господарських това-риств, комерційних банків та інших органі-зацій і установ різних форм власності. Ви-пускаються А. різної вартості (номіналу). Вони дають право його власникові на отри-мання прибутку (дивіденду) з одержаного загального прибутку акціонерним товарис-твом, а також право участі в управлінні то-вариством та розподілі майна в разі ліквіда-ції останнього і загалом підтверджують май-нове право її власника. Сума, зазначена в А., є її номінальною вартістю, а ціна, за якою А. продається на ринку цінних паперів (фондо-вій біржі). -її курсом. Курс А. безпосередньо залежить від розміру дивіденду, який на неї нараховується, і від кон'юнктури ринку цін-них паперів, зокрема від величини процен-тних ставок (банківського процента) в мо-мент її реалізації, а також від багатьох інших факторів, що формують попит 1 пропозицію і є визначальними при зміні цін відносно номінальної вартості. А. бувають: іменні, на пред'явника, звичайні, привілейовані, зас-новницькі тощо.

АЛГОРИТМ [АЛГОРИТМ] (від латин, algoritmus) - система правил (програма), що вказує, у якій послідовності треба виконати кожне з цих правил, аби після певного числа операцій розв'язати будь-яку задачу даного типу. Характерними рисами А. є: ^дискрет-ність, яка полягає в розчленуванні процесу на окремі послідовні етапи; 2) детермінова-ність. тобто повне і однозначне визначення на кожному етапі проміжних показників за даними, одержаними на попередньому ета-пі; 3) масовість, що означає застосованість А. до множини вихідних даних (потенційно нескінченної). Алгоритмічне розв'язання різних класів математичних задач набуло великого практичного значення із впрова-дженням у практику електронних обчислю-вальних машин і комп'ютеризації усіх га-лузей народного господарства й усіх сфер діяльності.

АЛГОРИТМ 3 НАВЧАННЯМ [АЛГОРИТМ С ОБУЧЕНИЕМ] - алгоритм, зміст якого змі-нюється з урахуванням вхідної інформації. Застосовується, як правило, в інтелектуаль-них комп'ютерних системах.

АЛГОРИТМ ПОСЛІДОВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ [АЛГОРИТМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ] - алгоритм об-слуговування. за яким на обслуговування насамперед приймається запит, що надій-шов першим.

АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ [АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ] - точний при-пис про виконання у певній послідовності арифметичних і логічних перетворень пер-винних даних у результативну інформацію.