Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АКЦІЇ ПОЗАСПИСКОВІ [АКЦИИ ВНЕСПИСОЧНЫЕ] - акції, які не ввійшли у біржові списки (каталоги).

okman Old Style">АКЦІЇ ПРЕМІАЛЬНІ (АКЦИИ ПРЕМИАЛЬНЫЕ] - акції, які мають часткову грошову вартість щодо прибутку на них відносно зви-чайних.

АКЦІЇ ПРЕФЕРЕНЦІЙНІ [АКЦИИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ] - різновиди привілейо-ваних акцій, власники яких мають право голосу в разі неоголошення розміру дивіден-дів.

АКЦІЇ ПРИБУТКОВІ [АКЦИИ ПРИБЫЛЬНЫЕ] - суми нарахованих дивідендів на ці акції перевищують заплановані проценти та середній рівень дивідендів інших акціонер-них товариств (компаній).

АКЦІЇ ПРИВІЛЕЙОВАНІ [АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ) - різновиди акцій, які надають додаткові, порівняно з іншими, права їх власникам (переваги у нарахуван-ні дивідендів, першочергове одержання), проте не мають права голосу. Дають право на першочергове отримання прибутку, який відраховується від чистого прибутку підпри-ємства у вигляді фіксованого процента на вартість акції, на компенсацію доходу, недо-отриманого власником акцій у зв'язку зі ско-роченням прибутку товариства у відповід-ному році, за рахунок резервного фонду. Але А. п. не дає права голосу на загальних зборах акціонерів та на участь в управлінні това-риством. Загальна сума А.п. не може пере-вищувати 10% статутного фонду акціонер-ного товариства.

АКЦІЇ СПЕЦІАЛЬНІ [АКЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ] - різновиди привілейованих акцій зі спеціальними (додатковими) привілеями (умовами) для їх власників щодо одержання дивідендів, прав передачі й реалізації, прав голосування.

АКЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ [АКЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА] - спеціальні іменні акції, що випускаються підприєм-ствами, фірмами, корпораціями і є виключ-ною власністю трудового колективу. Вони розповсюджуються лише серед членів цих колективів і не можуть бути передані іншим особам, які не є членами трудових колекти-вів - власників акцій. А.т.к. - це засіб мо-білізації власних фінансових засобів. За змістом ідентичні облігаціям.

АКЦІОНЕР [АКЦИОНЕР] (від фр. actionnaire) - власник акцій.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО [АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО] - форма організації доб-ровільних господарських об'єднань юридич-них 1 фізичних осіб, які ґрунтуються на об'-єднанні своїх грошових засобів шляхом випуску й продажу акцій для спільної госпо-дарської діяльності та отримання прибутку. А.т. є юридичною особою і несе відповідаль-ність за зобов'язаннями у межах власного капіталу (майна). Кожен акціонер відповідає у межах вартості його акцій. Управління А.т. здійснюється виборним колективним органом (правлінням, радою директорів та ін.). Вищим органом управління А.т. є збо-ри його акціонерів. Контрольним органом - обрана зборами акціонерів ревізійна комісія (наглядова рада). А.т. буває двох типів: зак-рите й відкрите. Акції закритого А.т. можна передавати від однієї особи до іншої лише за згодою більшості акціонерів, а відкритого - без згоди інших акціонерів. А.т. можуть ма-ти філії у різних регіонах і за кордоном, до-чірні підприємства й представництва.

АКЦІОНЕРНИЙ [АКЦИОНЕРНЫЙ]- заснований на акціях.