Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АКЦІЇ ЗАХИЩЕНІ [АКЦИИ ЗАЩИЩЕННЫЕ] -Див. Захищені акції.

АКЦІЇ ЗВИЧАЙНІ ІМЕННІ [АКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ] - дають право власникові на отримання частини прибут-ку, який залишився після сплати твердого процента (дивіденду) всім власникам при-вілейованих акцій.

АКЦІЇ ЗДВОЄНІ [АКЦИИ СДВОЕННЫЕ] - різновиди звичайних акцій двох акціонерних товариств (компаній), якими керує один інвестор. Продаються і купуються як єдині.

АКЦІЇ ЗОЛОТІ (АКЦИИ ЗОЛОТЫЕ] -Див. Золота акція.

АКЦІЇ ІМЕННІ [АКЦИИ ИМЕННЫЕ] - акції, на яких зазначені прізвища власників. Імен-ними власниками, як правило, є громадяни (фізичні особи). Кожна А. і. обліковується у спеціальній реєстрації акцій. У ній фіксу-ються відомості про власника, час придбан-ня, кількість акцій, що належать кожному з власників. А.і. підлягають вільній купівлі-продажу. Див. також Іменні цінні папери.

АКЦІЇ КОНВЕРТОВАНІ [АКЦИИ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ] - привілейовані акції, які да-ють власникам право за певних умов міня-ти їх на прості (звичайні) акції. Див. також Конвертовані цінні папери.

АКЦІЇ КУМУЛЯТИВНІ (АКЦИИ КУМУЛЯТИВНЫЕ] -привілейовані акції з накопичу-вальними гарантованими дивідендами. Ко-ли дивіденди на такі акції не можуть бути своєчасно сплачені, тоді суми, нараховані на них, накопичуються до моменту спро-можності емітента їх сплатити.

АКЦІЇ НА ПРЕД'ЯВНИКА [АКЦИИ НА ПРЕДЬЯВИТЕЛЯ] - акції, на яких не позначені найменування власників. Передача цих акцій іншому власникові не потребує додаткового оформлення. Дивіденди на них видаються пред'явнику акцій або на підставі відповід-ного документа депозитарію, що засвідчує кількість акцій даного власника, які знахо-дяться на збереженні. У книзі реєстрації ак-цій фіксується лише загальна кількість випу-щених А.н.п. З розвитком ринку цінних паперів А.н.п. набувають дедалі більшого значен-ня, оскільки є реальним об'єктом купівлі-про-дажу і таким чином витісняють іменні акції.

АКЦІЇ ОБМЕЖЕНІ [АКЦИИ ОГРАНИЧЕННЫЕ] - акції, за якими виплачуються диві-денди 1 забезпечуються інші права їх власни-ків, окрім права голосу на зборах акціонерів.

АКЦІЇ ПЛЮРАЛЬНІ [АКЦИИ ПЛЮРАЛЬНЫЕ] - акції, які надають їх власникові пе-реваги при голосуванні на зборах акціонерів - право на кілька голосів.