Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АКЦЕПТУВАТИ [АКЦЕПТИРОВАТЬ] (від. латин, accepto - приймаю) - 1. Прийняти рахунок (вексель) до оплати. 2. П� схвалити, погодитись.

АКЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР [АКЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР] (від. латин, accessio - приєднання) - різновид договору, за яким держава приєднується до договору, укладе-ного раніше групою держав (компаній).

АКЦЕСОРНИЙ ДОГОВІР [АКЦЕССОРНЫЙ ДОГОВОР] (від латин, accessorius-привхід-ний) - додатковий договір (угода), що дода-ється до іншого (основного) договору (угоди).

АКЦИДЕНТНИЙ [АКЦИДЕНТНЫЙ] (від ла-тин. accidentis-випадковий)- 1. Випадко-ві, другорядні, побічні, незначні дії у підпри-ємницькій практиці. 2. Акцидентні роботи -дрібні поліграфічні набірні роботи, виго-товлення бланків, рахунків, анкет, атеста-тів, запрошень, афіш тощо.

АКЦИЗ [АКЦИЗ] (фр. accise, від латин, acci-dere - урізати) - один із різновидів здійс-нюваних державою податків (зборів), не по-в'язаних з одержанням прибутку підприєм-цем (товаровиробником, торговцем). Це най-поширеніші державні непрямі (побічні) податки (збори) на певні продукти масового попиту (предмети розкоші, тютюн, горілча-ні вироби, коштовні метали та ін.), які стя-гують з виробників чи продавців товарів. А. включається у ціну товару, яку сплачує спо-живач товару, його розмір і сума стягують-ся у державний чи місцевий бюджети. Час-то застосовується на окремі імпортні товари з метою захисту внутрішнього ринку й під-тримки вітчизняного товаровиробника.

АКЦИЗНА МАРКА [АКЦИЗНАЯ МАРКА] - спеціальний знак, що ним маркують товари, на які встановлено акцизний збір (алкоголь-ні напої та тютюнові вироби) і наявність яко-го підтверджує сплату акцизного збору, ле-гальність увезення та право реалізації цих виробів на території держави.

АКЦИЗНИЙ ЗБІР (АКЦИЗНЫЙ СБОР] -не-прямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що включається до їх ціни. Сплачують виробники та імпортери підакцизних товарів. Ставки А.з. встановле-но у відсотках до вартості товарів у відпус-кних цінах, а для імпортних товарів - до повної вартості з урахуванням митних збо-рів і мита.

АКЦІЇ АКТИВНІ [АКЦИИ АКТИВНЫЕ] - акції, за якими проводяться постійні що-денні операції. Їх котирування постійно дру-кується у відповідних інформаційних орга-нах преси.

АКЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ [АКЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ] - акції, які розповсюджуються шляхом відкритої підписки і в порядку розподілу всіх акцій серед засновників товариства. Акція є непо-дільною. У разі, коли одна акція належить кільком власникам, вони можуть здійснюва-ти свої права лише через одного з них, ними ж визначеного.

АКЦІЇ БАГАТОГОЛОСІ [АКЦИИ МНОГОГОЛОСЫЕ] - акції, власники яких мають пра-во на кілька голосів на загальних зборах ак-ціонерів залежно від сумарної вартості цих акцій.