Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АКЦЕПТНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ [АКЦЕПТНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ] - одна з форм безготівкових розрахунків мі�кими організаціями за товари (послу-ги, роботи), коли платіж проводиться бан-ком лише за згодою (акцептом) платника й за місцем, де знаходиться його рахунок. Сутність А.ф.р. полягає в тому, що поста-чальник після відвантаження (відпуску) то-вару виписує на покупця рахунок - пла-тіжну вимогу і здає її в банк, який обслу-говує постачальника, на інкасо. Банк по-стачальника надсилає цю вимогу в банк покупця для пред'явлення до акцепту і ви-конання платежу. Платіж здійснюється за умов, коли платник надсилає в банк пись-мову згоду на оплату або коли він у певний строк не заявить у банк, який його обслу-говує, про часткову або повну відмову від акцепту.

АКЦЕПТНЕ ФІНАНСУВАННЯ [АКЦЕПТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ] - спосіб креди-ту, коли фінансування комерційних опера-цій, передбачених договором, здійснюється через банки чи спеціалізовані фінансові фірми шляхом надання постачальнику (продавцеві), експортеру чи покупцеві (вико-навцю робіт) або імпортеру раніше обумов-леної суми кредиту для авансового фінансу-вання закупок або продажу товарів. При А.ф. позичальник надає банку (фінансовій фірмі) як гарантії в заклад товарну наклад-ну чи відповідний товарний документ- ра-хунок, що підтверджує факт відправки ван-тажу, під який видано кредит.

АКЦЕПТНИЙ БАНК [АКЦЕПТНЫЙ БАНК] (від латин, acceptus - прийнятний, нім. Bank - контора) - банк, що спеціалізуєть-ся на кредитуванні зовнішньої торгівлі.

АКЦЕПТНИЙ ДІМ [АКЦЕПТНЫЙ ДОМ] - комерційна, акціонерна (чи приватна) уста-нова, яка здійснює кредитування зовніш-ньоторговельних операцій, ведення акцеп-тно-позичкових операцій, акцептування комерційних векселів, посередництво з рес-труктуризації (об'єднання, злиття) компа-ній, консалтингові послуги, супровід відпо-відних програм.

АКЦЕПТНИЙ КРЕДИТ [АКЦЕПТНЫЙ КРЕДИТ] (від латин, acceptus-прийнятий)- 1. Кредит, який надається векселедержателю і виступає як гарантія. Кредитна угода скла-дається з умовою використання переказно-го векселя, де виставник зазначає платіжни-ка, який повинен акцептувати вексель - дати згоду провести оплату за умови, що до настання строку платежу за векселем клієнт внесе у банк суму. необхідну для погашення векселя. Векселедавець може використати проакцептований вексель як платіжний за-сіб за сплату різних своїх зобов'язань. 2. Кредит, який надається банком у вигляді тратт, що виставляються банкові експорте-рами. Тут акцептом тратти виступає потуж-ний банк, який не вкладає в акцептну опера-цію власні кошти, але зобов'язується спла-тити тратту, тобто формально кредит нада-ється продавцем товару. Якщо позичальник не виконав своїх зобов'язань, тоді відповід-но до вексельного права банк здійснює зво-ротну вимогу до векселедавця з примусовим стягненням відповідних грошових сум з по-зичальника. За надання А.к. банк стягує відповідний комісійний процент.

АКЦЕПТОВАНЕ ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ [АКЦЕПТИРОВАННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ] - доручення, яке забезпечене га-рантованою (акцептною) оплатою. Викорис-товується при розрахунках бюджетних ор-ганізацій за одержані товарно-матеріальні цінності з транспортними організаціями, за поштові послуги. При А. п.д. з рахунку плат-ника списують і декларують відповідну суму на окремому рахунку в банку покупця. Плат-ник одержує А.п.д. 1 передає його постачаль-нику після одержання товарів чи виконання послуг. Постачальник (виконавець послуг) представляє доручення в банк для зарахування на свій рахунок і, відповідно, списання з рахунку, де містились акцептова-ні кошти.

АКЦЕПТОВАНИЙ ВЕКСЕЛЬ [АКЦЕПТИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ] - вексель, який має акцепт (згоду) платника (трасата) на його оплату. Оформляється відповідним написом на векселі й підписом платника. Акцептант (платник) бере зобов'язання сплатити век-сель у встановлений термін. Акцептовані банками векселі використовуються також при наданні позик одними банками іншим.

АКЦЕПТОВАНИЙ ЧЕК [АКЦЕПТИРОВАННЫЙ ЧЕК] - чек, забезпечений акцептом банку, що гарантує своєчасне зарахування коштів на рахунок підприємства, яке має одержати кошти. А.ч. видається банком платника, який розраховується ним з поста-чальником при одержанні товару. Поста-чальник передає чек своєму банку для зара-хування відповідної суми на свій рахунок і списання з рахунку, на якому міститься гро-шова сума чека.

АКЦЕПТОР [АКЦЕПТОР] (від латин, acceptor - одержувач) - особа, яка одержує платежі за пред'явленими векселями, рахунками.

АКЦЕПТУВАННЯ БАНКІВСЬКЕ [АКЦЕПТИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЕ] - банківські операції щодо оплати платіжних документів або згода банку на надання Гарантії їх опла-ти. При цьому боржник переказує суму бор-гу банкові до строку його оплати, а потім банк проводить оплату. В разі неплатоспромож-ності боржника оплата проводиться за раху-нок банку-акцептанта. А.б. застосовується також і у зовнішньоторговельних операціях.