Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АКТУАРІЙ [АКТУАРИЙ] (від латин. actuarius - скорописець) - фахівець, що проводить математично-статистич�� та-рифних ставок зі страхування життя за до-помогою методів економіко-математичного моделювання.

АКУМУЛЯЦІЯ [АККУМУЛЯЦИЯ] (латин. accumulatio - нагромадження) - збір і на-громадження у певних структурах (банках, базах, складах) матеріальних ресурсів, гро-шових засобів.

АКУМУЛЯЦІЯ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ (АККУМУЛЯЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ] - процес нагромадження грошових засобів у межах держави, регіону, концерну, фірми з метою реалізації великомасштабних програм.

АКУМУЛЯЦІЯ КАПІТАЛУ [АККУМУЛЯЦИЯ КАПИТАЛА] -Див. Нагромадження. АКУРАТНИЙ [АККУРАТНЫЙ] (латин, accu- ratus, від accuro - точно виконую) - 1. Охайний, точний, пунктуальний. 2. Доско-нало, ретельно, точно виготовлений.

АКУСТИЧНИЙ ТЕРМІНАЛ [АКУСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ] (англ. acoustic terminal) - термінал, що здійснює введення в систему і виведення з неї цифрової інформації у виг-ляді звукових сигналів.

АКЦЕНТУВАТИ [АКЦЕНТИРОВАТЬ] (латин. accentuo - наголошую) - 1. Виразно вимов-ляти, наголошувати, виділяти. 2. Переносно - звертати, наголошувати, особливо зосе-реждувати увагу на чомусь.

АКЦЕПТ [АКЦЕПТ] (від латин, acceptus - прийнятий) - зобов'язання (згода) платни-ка (трасата) на оплату або гарантування у визначений термін оплатити переказний вексель (тратту), виставлений до оплати ра-хунок, задовольнити інші вимоги про опла-ту. А. оформляється у вигляді напису "акцеп-товано" на платіжному документі (платіжній вимозі) з підписом, скріпленим печаткою. А. називають: а) згоду банку сплатити суми, вказані у платіжних документах (тоді вважається, що документ акцептований); б) V міжнародному праві - односторонню заяву про прийнятність умов договору і зобов'язання щодо його дотримання; в) одну Зі форм безготівкових розрахунків між господарськими структурами . При акцеп-тних операціях банк отримує від платника належні суми на підставі представлених по-стачальником розрахункових документів, а до їх отримання він кредитує постачальни-ка в межах вартості відвантаженої продукції (виконаних робіт, наданих послуг). При цьо-му платник зобов'язаний сплатити зазна-чені у платіжних документах суми або пові-домити банк письмово про відмову від опла-ти з відповідною мотивацією. В основному використовується негативний (мовчазний) А., коли платіжне доручення вважається ак-цептованим за умови, якщо протягом визна-ченого часу (звичайно 3 дні) покупець не від-мовився від платежу. Позитивний А. перед-бачає письмову згоду покупця на сплату кожної платіжної вимоги. В окремих випад-ках А. товару може застосовуватись як сан-кція до постачальника, який порушує умови договору стосовно обсягів, комплектності чи якості. Оплата продукції може відбуватися лише після повної відповідності кількості, комплектності, якості продукції умовам, за-значеним у договорі (контракті).

АКЦЕПТ БАНКАМИ ТРАТТ [АКЦЕПТ БАНКАМИ ТРАТТ] (від латин, acceptus-прийня-тий, нім. Bank-контора, італ. tratta - пе-реказнии вексель) - форма операційно-бан-ківських розрахунків, якою передбачено, що постачальник при реалізації товару в кре-дит віддає перевагу операції, коли акцепт переказного векселя (тратти) був би здій-снений великим банком. Метою цієї опера-ції є гарантування обліку тратти будь-яким банком, оскільки фірма, що видала тратту, не завжди відома у фінансових колах, але вона забезпечує гарантію реальної реалі-зації банківської операції.

АКЦЕПТАНТ [АКЦЕПТАНТ] (латин, acceptans - той, хто приймає) - особа, яка зобо-в'язалась сплатити за пред'явленим рахун-ком, векселем.