Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АКТИВНА НЕПРИЙНЯТНІСТЬ [АКТИВНОЕ НЕПРИЯТИЕ] - рішення споживача не приймати (відхилити) новий тов

АКТИВНИЙ [АКТИВНЫЙ] (латин, activus)- 1. Діяльний, енергійний, той, що розвива-ється. 2. Активний торговельний баланс - перевищення вивезення товарів із країни над ввезенням.

АКТИВНИЙ СУБ'ЄКТ РИНКУ [АКТИВНЫЙ СУБЬЕКТ РЫНКА] - суб'єкт ринку (фізич-на чи юридична особа), що веде пошук по-тенційних покупців товарів разом із забез-печенням сервісного обслуговування спо-живачів. Усі послуги надаються за певну плату.

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ [АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ] - операції банків, по-в'язані з ефективним використанням наяв-них фінансових ресурсів з метою одержан-ня прибутків шляхом залучення їх для на-дання кредитів, позик, випуску й купівлі цін-них паперів та для інвестування у пріори-тетні галузі господарства.

АКТИВНІ РАХУНКИ [АКТИВНЫЕ СЧЕТА] - бухгалтерські рахунки для обліку стану та руху господарських засобів і контролю за їх збереженням. До А.р. належать усі інвен-тарні рахунки - основних засобів, сирови-ни й матеріалів, готової продукції, а також каса й ті з розрахункових рахунків, що слу-гують для обліку коштів і відносин з дебіто-рами (напр., рахунки відвантажених това-рів, виконаних робіт і послуг, розрахунки з підзвітними особами, розрахунковий раху-нок у банку тощо). Операції, які збільшу-ють даний вид засобів, записуються у де-беті А.р., а операції, що зменшують їх,- у кредиті. Перевищення суми дебету над су-мою кредиту на певну дату записується в активі балансу. Залишок в А.р. може бути лише дебетовим. А.р. банківського обліку показує розміщення коштів, причому ті кошти, що розміщені в об'єктах господа-рювання, зазначаються на А.р., у банках - на пасивних,і навпаки.

АКТИВНІСТЬ [АКТИВНОСТЬ] - посилена діяльність, діяльний стан.

АКТИВНІСТЬ ДІЛОВА [АКТИВНОСТЬ ДЕЛОВАЯ]-реальні, ініціативні, ефективні дії підприємців, підприємницьких структур, ділових людей, спрямовані на одержання позитивних результатів підприємницької діяльності, внаслідок якої реалізовуються задані програми й заплановані заходи.

АКТИВНО-ПАСИВНІ РАХУНКИ [АКТИВНО- ПАССИВНЫЕ СЧЕТА] - бухгалтерські рахунки для обліку розрахункових відносин за активними і пасивними операціями, ре-зультатом яких можуть бути як дебетові, так і кредите ві залишки. Це, зокрема: розрахун-ки з різними дебіторами і кредиторами; з покупцями й замовниками; внутрівідомчі та внутрігосподарські розрахунки. Крім того, А.-п.р. складають для обліку прибутків і збитків та інших рахунків для відображення операцій за розрахунками - виявлення фі-нансових результатів роботи підприємств і організацій. У дебеті А.-п.р. записують вар-тість наданих послуг, реалізації товарно-матеріальних цінностей, продукції, суми грошових переказів з оплати послуг і ціннос-тей; у кредиті - вартість одержаних послуг, цінностей, продукції, гроші, що надійшли за відпущені цінності, тощо.

АКТИВУВАТИ [АКТИВИРОВАТЬ] (фр. acti-ver, від латин. activus - діяльний)-посилю-вати активність, переводити з неактивного стану в активний.

АКТОВІ КНИГИ [АКТОВЫЕ КНИГИ] - но-таріальні книги, у яких ведуться записи (проводиться реєстрація) нотаріально засвідчених актів 1 угод після перевірки їх відповідності, достеменності, законності, чинності.

АКТУАЛЬНИЙ [АКТУАЛЬНЫЙ] (від латин. actualis - справжній, теперішній, сучас-ний) - 1. Важливий у даний час, злобо-денний, назрілий, нагальний. 2. Вкрай по-трібний.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія