Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АКТ ГЛАССА-СТІН-ГОЛЛА [АКТ ГЛАССА-СТИН-ГОЛЛА] (англ. Glass-Steangoll Act) - закон, який заклав основи сучасно�ого законодавства США (названий за іменами його авторів - конгресменів, офі-ційна назва "Банківський акт 1933 р."). Прийнятий 16 червня 1933 р. урядом Ф. Руз-вельта як засіб державного регулювання кредитної системи США, спрямованої на подолання наслідків світової економічної кризи 1929-1933 рр. Згідно з актом посилю-вались централізація банківської системи США, державний контроль за діяльністю банків, вводилось державне страхування банківських депозитів, розмежовувались банківські операції на короткострокові і дов-гострокові та визначались умови створення окремих банків.

АКТ ІНКОРПОРУВАННЯ [АКТ ИНКОРПОРИРОВАНИЯ] (від латин. inkorporo-вклю-чаю до свого складу, приєдную) - дозвіл, засвідчення державного органу на створен-ня корпорації.

АКТ КОМЕРЦІЙНИЙ [АКТ КОММЕРЧЕСКИЙ] - офіційний дво- чи багатосторонній документ, який складається у разі виник-нення суперечностей між договірними сто-ронами при транспортуванні товарів або при виявленні в пункті призначення неста-чі, пошкоджень чи псування вантажу. В А.к. зазначаються вид, характер, обсяги виявле-ної невідповідності фактичного стану ван-тажів до показників, зазначних у докумен-тах товаровідвантажувача, транспортуваль-ника чи товароодержувача. А.к. складається товароодержувачем за участю представника транспортної організації, а в окремих випад-ках - у присутності відповідних експертів або представників незаінтересованих органі-зацій (народних рад, державних адміністра-цій, санепідемстанцій, міліції тощо).

АКТ ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ [АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ] - документ, який фіксує фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті бу-дівництва та ремонтних робіт. Складається й підписується представниками сторін під-рядного договору (замовника й підрядника) або приймальною комісією. За цільовим призначенням акти поділяються на три гру-пи: 1) акти здачі-прийому в експлуатацію закінченого об'єкта; 2) акти щодо закінчено-го або незакінченого об'єкта для проведення розрахунків замовника з підрядником; 3) акти приймання окремих конструкцій або систем, які входять до складу об'єкта будів-ництва. Складаються з метою встановлення відповідності виконання робіт будівельним нормам і технічним умовам.

АКТ ПРО СУБРОГАЦІЮ [АКТ О СУБРОГАЦИИ] (латин, actus, від ago-приводжу в рух) - документ про передачу страхувальником своїх прав на стягнення збитку з третіх осіб на користь страхувальника після того, як той сплатив йому страхове відшкодування.

АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ [АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ] - записи, що здійснюються державними органами, якими підтверджуються факти народжен-ня, смерті, шлюбу, розлучення, усиновлен-ня, зміни прізвища тощо. Відповідно до за-конодавства в Україні ведення цієї справи покладено: у містах і районних центрах - на спеціальні державні установи - Бюро запи-сів актів громадянського стану, у сільській місцевості - на відповідні органи місцевої влади.

АКТИ СУДОВІ [АКТЫ СУДЕБНЫЕ] - юри-дичні документи встановленої процесуаль-ним законодавством форми, які засвідчують той чи інший факт, котрий мав місце під час судового провадження (протоколи судових засідань, судові ухвали, вироки тощо).

АКТИВ(И) [АКТИВ(Ы)] (від латин, activus- діяльний) - 1-А. балансу - частка бухгал-терського балансу організації (підприєм-ства), що відображає у грошовому виражен-ні! матеріальні цінності, їх розміщення і структуру. Це фактично перевищення при-бутків над видатками. 2. Належні даній юри-дичній особі матеріальні та фінансові цін-ності з точки зору їх складу й розміщення; сукупність майнових і грошових засобів, прав, які належать фізичній чи юридичній особі. А. складаються з оборотних засобів (матеріальних і нематеріальних), грошових (готівка, інвестиції, банківські вклади, дебі-торська заборгованість, цінні папери); ос-новних засобів (будівлі, споруди, машини, транспорт, обладнання та ін.); нематеріаль-них активів (патенти, ліцензії, ноу-хау, ав-торські права, торгова марка, імідж, інте-лектуальний продукт тощо).

АКТИВІЗАЦІЯ [АКТИВИЗАЦИЯ] (від латин. activus - діяльний) - посилення, підсилен-ня діяльності, спонукання до рішучих дій.

АКТИВІСТ [АКТИВИСТ] - той, що нале-жить до активу, діяльний член громадської, наукової або якоїсь іншої організації.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія