Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АКАДЕМІК [АКАДЕМИК] - дійсний член академії як корпорації вчених, обраний її загальними зборами. t face="Bookman Old Style">АКАДЕМІЧНИЙ [АКАДЕМИЧЕСКИЙ] - 1. Той, що стосується академії. 2. Навчальний (напр., рік, година). З. Той. хто дотримується існуючих традицій, канонів, властивих академізмові. 4. Суто теоретичний, мало практичний.

АКАДЕМІЯ [АКАДЕМИЯ] (грец. akademia - назва садів поблизу Афін, які, згідно з легендою, належали міфічному героєві Академу) - 1. Первісна назва філософської школи, заснованої Платоном (IV ст. до н.е.). 2. Вищий науковий заклад; Національна Академія Наук України - найвищий нау-ковий центр країни. 3. Назва деяких ви- щих навчальних закладів (напр., Комер-ційна академія).

АКВА... [АКВА...] (від латин, aqua - вода) - у складних словах відповідає поняттю "вод-ний", "водяний" (напр., акваланг, акваріум).

АКВАТОРІЯ [АКВАТОРИЯ] -ділянка водної поверхні у визначених межах; водна части-на морського порту з внутрішньою гаванню.

АКВІЗИТОР [АКВИЗИТОР] (латин, acquisitor, acquiro - додаю, збільшую) - агент транс-портних або страхових організацій, який за-лучає нових клієнтів до страхування чи пере-везення вантажів.

АКВІЗИЦІЯ [АКВИЗИЦИЯ] (від латин, ac-quisitor, acquiro-додаю, збільшую)-діяль-ність (операція) зі скуповування акціонера-ми (групою акціонерів) акцій окремих під-приємств, організацій з метою повного воло-діння ними.

АКЛАМАЦІЯ [АККЛАМАЦИЯ] (латин, accla-matio, acclamo - виголошую) - прийняття або відхилення пропозиції на зібраннях без підрахунку голосів на підставі стихійних вигуків, різних реплік окремих учасників зібрання.

АКЛІМАТИЗАЦІЯ [АККЛИМАТИЗАЦИЯ] - процес пристосування людей, тварин і рос-лин до нових умов середовища. У господар-ській практиці пов'язана найчастіше зі штучним розселенням. Процес пристосу-вання проходить і в тому разі, коли організ-ми залишаються на місці, а змінюються умови (фактори) навколишнього середови-ща (напр., вирубка лісів, розорювання цілин-них земель, штучне зрошування, осушуван-ня боліт, створення штучних озер, морів тощо). Процеси А. можуть мати позитивні 1 негативні наслідки життєдіяльності.

А-КОНТО [А-КОНТО] (італ. а conto - в раху-нок) - попередні (авансові) проплати рахун-ків за товарними операціями при експор-тно-імпортних відвантаженнях товарів.

АКОРД [АККОРД] (від італ. accordo - згода, співзвучність) - домовленість сторін про умови виконання певних двосторонніх зо-бов'язань. Напр., оплата виконаного обсягу робіт з урахуванням якості.

АКОРДНА ОПЛАТА ПРАЦІ [АККОРДНАЯ ОПЛАТА ТРУДА] - форма відрядної оплати праці, за якою загальну суму заробітної пла-ти робітникові або найчастіше колективові робітників встановлюють за весь обсяг виконаної роботи (акорд) на підставі реальної обґрунтованості норм виробітку, витрат не-обхідного часу роботи і відрядних розцінок на окремі види робіт або операцій. Нарахо-вану суму виплачують за умови своєчасно-го 1 якісного виконання всього комплексу запрограмованих робіт. Якщо ж для приско-рення виконання робіт потрібно матеріаль-но заінтересувати виконавців у економії ча-су і витрат, то за поточний місяць, врахову-ючи обсяги фактичного своєчасного вико-нання робіт при А.о.п., застосовують випла-ту спеціальних премій (акордно-преміальна оплата). Знання робітником обсягу робіт, терміну їх виконання і розміру майбутнього додаткового заробітку сприяє підвищенню продуктивності праці та якості виконуваної роботи.

АКОРДНИЙ [АККОРДНЫЙ] (від італ. accordo - узгодженість, згода) - узгоджений, здій-снюваний за угодою акт.

АКР [АКР) - земельна міра у ряді країн:в Англії і США один акр дорівнює 4840 кв. ордам. або 4047 м2.

АКРЕДИТАЦІЯ (АККРЕДИТАЦИЯ) (від ла-тин. accredo-довіряю) - 1. У міжнародно-му праві - сукупність дій, пов'язаних з при-значенням і вступом у дію (на посаду) пос-тійного представника держави, глави дип-ломатичного представництва у певній дер-жаві чи міжнародній організації. 2. У жур-налістській практиці - офіційно надане журналістам право брати участь у прес-кон-ференціях, бути спостерігачами на конфе-ренціях, зборах, з'їздах, сесіях парламенту тощо.

АКРЕДИТИВ [АККРЕДИТИВ] (латин, accre-ditivus - довірчий) - розрахунковий чи гро-шовий документ, який засвідчує право фі-зичної чи юридичної особи отримати у бан-ківській установі зазначену в ньому суму. А. - одна з форм банківського рахунку, яка сприяє оптимізації розрахункових операцій. Використовується у разі безготівкових роз-рахунків між підприємствами, організація-ми та фізичними особами; у міжнародних розрахунках за комерційними контрактами та різними фінансовими операціями. Гро-шові А. можуть бути іменними (на конкрет-ну юридичну чи фізичну особу), або на пре-д'явника. Вони дають змогу одержати за-значену в А. суму повністю або частинами протягом визначеного А. часу на умовах, передбачених акредитивною заявою плат-ника. В Україні акредитивна форма розра-хунку ще не набула достатнього розвитку, проте в умовах активізації підприємницької діяльності, міжрегіональних 1 міждержав-них економічних відносин вона значно по-шириться.

АКРЕДИТИВ АВІЗОВАНИЙ [АККРЕДИТИВ АВИЗИРОВАННЫЙ] - акредитив, за яким банк-емітент звертається з дорученням до Іншого банку, щоб повідомити бенефіціара про відкриття акредитива без зобов'язання з боку авізуючого банку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія