Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ [АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ] - група праці��у управління організацій, підприємств, установ усіх форм власності, котрі здійснюють функції управління чи забезпечують діяльність цих структур, реалізацію їх планів і програм. Це керівники, заступники керівників організацій і підприємств, керівники, які виконують функції управління: адміністративно-організаційні, фінансові, юридично-правові, маркетингові, зовнішньоекономічних зв'язків, облікові, аудиторські, контрольні, кадрового забезпечення, інформаційного, технічного забезпечення, соціального розвитку, охорони та безпеки організацій тощо.

АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ВИТРАТИ [АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ] - витрати на утримання апарату управління та його обслуговування. Вони складаються з витрат на утримання органів державної влади і державного управління, апарату загальногосподарського управління й апарату управління виробництвом безпосередньо на промислових та с.-г. підприємствах, будовах тощо. А.-у.в. включають заробітну плату працівників адміністративно-управлінського персоналу, охорони, нештатних працівників, інші витрати адміністративно-управлінського призначення (відрахування у пенсійний фонд, фонд соціального страхування, інші фонди згідно з чинним законодавством, утримання легкового автотранспорту, вартість службових відряджень, канцелярські, друкарські, поштові, телефонно-телеграфні витрати та на утримання й поточний ремонт будівель тощо).

АДМІНІСТРАТОР [АДМИНИСТРАТОР] (латин. administer - керуючий) - керуючий підприємством, організацією, підрозділом установи. Інша назва - менеджер.

АДМІНІСТРАТОР БАЗИ ДАНИХ [АДМИНИСТРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ] - особа, що має повне уявлення про базу даних і контролює її проектування та використання. До функ-цій А.б.д. входить визначення і зміна схеми бази даних, забезпечення її ефективної ро-боти, контроль за її цілісністю і повноважен-нями користувача.

АДМІНІСТРАТОР СИСТЕМИ [АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМЫ] - особа чи група осіб, що контролюють застосування системи ко-ристувачами й визначають її конфігурацію, режим роботи і використання програмних засобів.

АДМІНІСТРАЦІЯ [АДМИНИСТРАЦИЯ] (від латин. administratio-керування, управлін-ня) - 1. Керівний (адміністративно-управ-лінський) склад організацій, підприємств, фірм, установ державної та недержавної форм власності у різних сферах виробничо-господарської і соціально-культурної діялності. А. несе відповідальність за результати такої діяльності згідно з чинним законодав-ством і повинна забезпечувати високу еко-номічну ефективність очолюваних нею су-б'єктів управління. 2. Державні органи уп-равління, органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво на основі закону (напр., адміністрація Президента).

АДМІНІСТРАЦІЯ ДРІБНОГО БІЗНЕСУ [АД- МИНИСТРАЦИЯ МЕЛКОГО БИЗНЕСА] - створена конгресом США в 1953р. Вона має на меті надавати дрібним підприємствам фінансову й консалтингову допомогу, а та-кож сприяти в одержанні урядових замов-лень та укладанні контрактів з великими підприємствами. Головне завдання А.д.б. - підтримка й забезпечення життєдіяльності дрібного підприємництва.

АДМІНІСТРУВАННЯ (АДМИНИСТРИРОВА-НИЕ] (від латин, administro - керую) - ке-рівництво, управління, завідування. У нега-тивному значенні - керівництво, основане на примусових методах управління, нав'язу-ванні волі вищих посадових осіб нижчим, виданні наказів на здійснення певних робіт без логічного обґрунтування, на підставі су-б'єктивних рішень. Однією з причин розвалу радянської системи управління економі-кою було те, що вона базувалась на вольо-вих, т. зв. адміністративно-планових заса-дах, на підлаштуванні до них ідеологічного та псевдонаукового обґрунтування здійсню-ваних економічних процесів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія