Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АДЕКВАТНИЙ [АДЕКВАТНЫЙ] (від латин. adaequatus - прирівняний) - те саме, що й тотожний, рівний, відповідний, аналогічний.

АДЕНДУМ [АДЕНДУМ] (латин. addendum- букв. тедоданим) - додаток до двосторонньої угоди (договору), який допов-нює умови договору або уточнює їх, конкре-тизує, тлумачить.

АДЕПТ [АДЕПТ) (від латин, adeptus-той, що чогось досяг) - 1. Той, хто посвячений у таєм-ницю якогось вчення, секти тощо. 2. Перенос-но - ревний прихильник якоїсь ідеї, вчення.

АДЖЕСТЕР [АДЖЕСТЕР] (від англ. adjuster) - ще диспашер- службова особа, яка скла-дає документ - диспашу, засвідчуючи цим суму витрат у разі аварії транспортного суд-на, і встановлює пропорції (частки) витрат, які нестимуть власник судна, особа, що його застрахувала, та власник вантажу.

АДИТИВНА ОПЕРАЦІЯ [АДДИТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ] (від латин. additio - додаван- ня) - бінарна операція додавання або від-німання.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО] - сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері законодавчої, виконавчої і судової ді-яльності органів державного управління, громадських організацій. Норми А.п. поді-ляються на: 1) норми, що визначають ос-новні принципи державного управління та коло державних органів, які мають право утворювати нові органи державного управ-ління, установи, підприємства, організації, а також ліквідовувати наявні, змінювати їхню структуру, регламентувати порядок ут-ворення і ліквідації; 2) норми, якими визна-чаються адміністративно-правові віднос-ини між окремими ланками управління, права та обов'язки суб'єктів цих відносин та їх службових осіб, повноваження органів державного управління на видання і здій-снення юридичних актів; 3) норми, якими визначається правове становище громадян і громадських організацій у сфері держав-ного управління та встановлюється право громадян на захист своїх законних прав та інтересів, а також визначаються обов'язки щодо виконання законних вимог органів державного управління. В Україні джере-лами А.п. є: Закони України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента держави, постанови й розпорядження Ка-бінету Міністрів України.

АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ] - один із заходів адміністративного впливу щодо осіб, які вчинили адміністративні проступки. До системи А.с. за чинним адміністративним законодавством входять стягнення мораль-ного характеру - попередження, громад-ський суд; грошові та майнові стягнення - штраф, конфіскація; стягнення, відносно особи порушника - виправні роботи, арешт, тимчасове позбавлення окремих професійних прав (прав водія, прав на полю-вання тощо), позбавлення нагороди, почес-ного та спеціального звання. Заходи А.с. су-воро регулюються законом. А.с. накладають повноважні органи державного управління, в деяких випадках - одноособове народний суддя (напр., у справах про дрібне хуліганс-тво), а також адміністративні комісії при виконкомах районних, міських і селищних рад.

АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ [АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ] - методи управління, які ґрун-туються на організаційних засадах впливу. За характером впливу А.м.у. поділяються на дисциплінарні, розпоряджувальні та ор-ганізаційно-стабілізаційні. Функціональне їх призначення полягає у підтримці стану на відповідному рівні, попередженні відхилень, усуненні допущених порушень. А.м.у. взає-модіють з економічними, соціально-психо-логічними методами і методами правового регулювання.

АДМІНІСТРАТИВНІ ОРГАНИ [АДМИНИС ТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ] - державні органи, наділені правом застосовувати заходи дер-жавного примусу, в т. ч. адміністративні стягнення.

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ [АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ] - поділ території держави на адміністра-тивно-територіальні одиниці з метою раці-ональної організації державного та громад-ського управління регіонами, народним гос-подарством, загалом політичним і культур-ним життям. При здійсненні А.-т.п. врахо-вується розміщення продуктивних сил, роз-виток економіки, густота населення, харак-тер шляхів сполучення, зручність забезпе-чення оперативного керівництва роботою органів управління низової ланки тощо. З 1932 р. в Україні діє триступенева система А.-т.п.: область-район-сільрада. В 1991 р. на базі Кримської області, враховуючи національний склад її населення, його куль-туру й побут, а також історично-політичні особливості, створена Автономна Республіка Крим. За станом на 1 січня 1999 р. Україна поділяється на: Автономну Республіку Крим, 24 області (Вінницьку, Волинську, Дніпропе-тровську, Донецьку, Житомирську, Закар-патську, Запорізьку, Івано-Франківську, Ки-ївську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівнен-ську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хер-сонську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівець-ку, Чернігівську), має два міста державного підпорядкування (Київ та Севастополь), 490 районів ,165 міст обласного і 279 міст район-ного підпорядкування, 903 селища міського типу та 28 833 сільські населені пункти. Змі-ни до А.-т.п. України можуть вноситися Вер-ховною Радою України.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія