Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

металлокерамические коронки видео
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АГРЕСОР [АГРЕССОР] (латин. aggressor - той, що нападає) - 1. Сторона, що нападає. 2. Держава, яка здійснює агресію, першою застосовує зброю проти іншої держави; за-гарбник. 3. Переносно-агресив�а, та, що здійснює агресивні випади проти ін-шої людини, інших людей.

АГРО... [АГРО...](від грец. agros-поле)-у складних словах відповідає поняттям "земля", "землеробський" (напр., агроном, агро-техніка, агроекономіка).

АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ [АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ) - форма органічного поєднання с.-г. і промислового виробництва, що забезпечує більш ефектив-не використання виробничих можливостей, трудових ресурсів, виробничої і соціальної інфраструктури.

АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ (АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ] - виробничо-господарський комплекс, що об'-єднує с.-г. виробництво і промислові підпри-ємства в інтересах досягнення високої за-гальної результативності виробництва зав-дяки більш ефективному використанню за-собів виробництва і робочої сили, повній пе-реробці с.-г. продукції та іншим факторам.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ БАНК (АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК] - комерційний спе-ціалізований банк, який здійснює кредиту-вання основної діяльності агропромислово-го виробництва, веде розрахунки підпри-ємств, об'єднань і організацій, що входять в систему агропромислового комплексу.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС [АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС] - сукуп-ність галузей народного господарства, що включає сільське господарство і пов'язані з ним сфери економіки, які обслуговують с.-г. виробництво і доводять його продукцію до споживача. Це галузі промисловості, що по-стачають техніку, добрива, будівельні ма-теріали та інші засоби виробництва, а також ті підгалузі інфраструктури, що обслугову-ють сільське господарство - проводять за-готівлю, транспортування, зберігання і реа-лізацію с.-г. продукції.

АГРОТЕХНІКА [АГРОТЕХНИКА] - сукуп-ність засобів обробітку землі, внесення доб-рив та догляду за с.-г. рослинами. Метою А. як науки є обґрунтування засобів одержан-ня високого врожаю, можливого за певних ґрунтово-кліматичних умов і при економно-му витрачанні робочої сили та засобів ви-робництва. Природні умови зумовлюють за-стосування різних комплексів агротехніч-них засобів. Розвиток А. пов'язаний не тіль-ки з досягненням природничих наук і техні-ки, але й з аграрним устроєм та формами землекористування.

АДАПТАЦІЯ [АДАПТАЦИЯ] (англ. adaptation, від латин, adapto - пристосовую) - присто-сування до умов навколишнього середовища. У підприємницькій практиці - система за-ходів, спрямованих на досягнення позитив-них результатів на певному товарному чи ре-гіональному ринку, з урахуванням діючої або прогнозованої кон'юнктури.

АДАПТАЦІЯ ТОВАРУ [АДАПТАЦИЯ ТОВАРА] - передбачає внесення відповідних змін до споживчих цінностей товару внаслідок впливу специфічних факторів, умов, тради-цій, культури народу певної країни, окремо-го регіону, місцевості, а також шляхом засто-сування активних, ефективніших методів організації торгівлі.

АДАПТЕР [АДАПТЕР] (англ. adapter, від ла-тин. adapto - пристосовую) - покупець (спо-живач), що приймає рішення продовжувати купувати (споживати) нові вироби (послуги).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія