Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АГРАРНА ПОЛІТИКА [АГРАРНАЯ ПОЛИТИ-КА] - сукупність заходів щодо розвитку аг-рарного сектора еконойснює держава в галузі аграрних відносин, пов'я-заних з володінням і користуванням землею як основним засобом виробництва у сіль-ському господарстві; складова частина за-гальної економічної політики держави. Мету і спрямованість аграрної політики визнача-ють основні політичні сили держави. У біль-шості держав світу, особливо розвинутих, проводиться протекціоністська політика щодо розвитку сільського господарства, зок-рема фермерства, через пільгове оподатку-вання сільських товаровиробників, надання пільгових довгострокових кредитів, безпро-центних позик, дотацій, організовану заку-півлю сільгоспродуктів, державні замовлен-ня на них, забезпечення високопродуктив-ною технікою, організацію відповідних по-слуг тощо.

АГРАРНИЙ [АГРАРНИЙ] (латин, agrarius, від ager - земля, поле) - земельний, пов'я-заний з землеволодінням, землекористу-ванням.

АГРАРНО-ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ [АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ] - форма територіальної організації ви-робництва с.-г. сировини та її промислової переробки в роки існування соціалістично-го способу виробництва в СРСР та УРСР. А.-п.к. поєднував с.-г. підприємства, які ви-робляли певний вид продукції (цукрові бу-ряки, овочі, фрукти, виноград, льон, коноп-лі, м'ясо, молоко тощо) та промислові під-приємства з її переробки. В УРСР найпоши-ренішими були цукробурякові, овоче-фрук-токонсервні, виноградарсько-виноробні, картопле-спирто-крохмальні, коноплеоб-робні та молокопереробні типи А.-п.к. З роз-витком ринкових відносин в Україні та змі-ною форм власності як у промисловому сек-торі економіки, так і в с.-г. виробництві, А.-п.к. як форма зміцнення зв'язків між про-мисловістю і сільським господарством не витримали випробовування часом. С.-г. під-приємствам стало вигідніше мати свої цехи 1 міні-заводи з переробки с.-г. продукції. У перспективі, з розвитком аграрного вироб-ництва та нормалізації економіки, з досяг-ненням паритетності цін на промислову і с. -г. продукцію, А.-п.к. посядуть належне міс-це у сфері ринкових відносин.

АГРЕГАТНИЙ ІНДЕКС ЦІН [АГРЕГАТНЫЙ ИНДЕКС ЦЕН] -узагальнюючий показник динаміки і співвідношення рівня цін. Най-частіше А. і. використовується в аналізі та прогнозуванні динаміки цін товарів. Залеж-но від завдань аналізу обчислюють А.і. цін усіх видів товарів народного споживання (загальний А. і.) або окремих груп товарів (груповий А.і.). Статистичні органи обчис-люють індекси оптових цін на промислову продукцію; індекси закупівельних цін; ін-декси цін на продукцію будівництва; індек-си роздрібних цін; індекси ціну недержавно-му секторі торгівлі; індекси цін на послуги; індекси цін зовнішньої торгівлі.

АГРЕГАЦІЯ РИНКУ [АГРЕГАЦИЯ РЫНКА] (від латин. aggregatio - приєднання) - об'-єднання всіх або окремих сегментів товар-ного чи регіонального ринку з метою розши-рення сфери впливу на ринки, а також для кращого аналізу його кон'юнктури чи прог-нозування розвитку.

АГРЕГУВАННЯ [АГРЕГИРОВАНИЕ] (від ла-тин. aggregatio - приєднання) - групуван-ня споріднених економічних показників за певними узагальненими статистичними оз-наками (вимірами). Напр., сумарна, величи-на (загальний обсяг) виробництва промисло-вої продукції певної галузі складається з су-ми складових усіх промислових підприємств даної галу зі.

АГРЕГУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ [АГРЕГИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ] - об'єднання, укруп-нення економічних показників (інформації) за певними ознаками. Застосовується у пла-нуванні, статистичній звітності, економіч-них моделях тощо. Напр., урожайність ок-ремих зернових культур агрегується в се-редню врожайність зернових по господар-ству, району, області, країні в цілому.

АГРЕЖЕ [АГРЕЖЕ] (від фр. agrege - прий-нятий у товариство) - вчений ступінь на право викладання в середньому навчаль-ному закладі (ліцеї), а також в універси-тетах на природничо-наукових, гуманітар-них факультетах. Уперше А. запроваджений в 1808р. у Франції.

АГРЕМАН [АГРЕМАН] (від фр. agrement - згода) - попередня згода держави на прий-няття певної особи як глави дипломатично-го представництва іншої держави. Визначе-на міжнародним правом і закріплена Віден-ською конвенцією в 1961 р. про Міжнародні дипломатичні відносини.

АГРЕСИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ [АГРЕССИВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ] - перспективні цінні папери (акції, облігації) зі зростаючим курсом (котируванням) відповідно до ко-н'юнктури ринку. А.ц.п. закуповуються у зв'язку зі зростанням попиту й намірами одержання значних сум прибутків. Проте купівля таких паперів пов'язана з певним ризиком.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія