Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АГЕНТСЬКА ВИНАГОРОДА [АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ] - винагорода (плата, премія) агенту фірмою, броке�рою, біржею за виконані посередницькі опе-рації. Розмір і порядок виплати визначають-ся залежно від кількості проведених комер-ційних операцій, суми проданих товарів, цінних паперів (певний відсоток від загаль-ної суми) відповідно до умов угоди.

АГЕНТСЬКА УГОДА [АГЕНТСКОЕ СОГЛА-ШЕНИЕ]-Див. Угода агентська.

АГЕНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ [АГЕНТСКИЕ ОПЕ-РАЦИИ] (англ. agent's operations) - торго-вельно-посередницькі дії з наданням певних послуг, пов'язаних із купівлею-продажем то-варів, цінних паперів, нерухомості, які здій-снюються за дорученням однієї сторони (принципала) іншою стороною (агентом) від імені й коштом принципала. Дії, права, обо-в'язки і відповідальність агента обумовлені агентською угодою.

АГЕНТУВАННЯ [АГЕНТИРОВАНИЕ] -агент-ські послуги, що надаються за дорученням однієї юридичної чи фізичної особи (аген-том) іншій особі (принципалу) на певних умо-вах і за певну винагороду. Характер, обсяг, порядок і умови А. визначаються угодою між довіреною особою - принципалом та агентом.

АГЕНТУРА [АГЕНТУРА] (нім. Agentur) - 1. Сукупність агентів будь-якої установи, під-приємства або організації. 2. Мережа аген-тів, що створюється для збирання таємних відомостей.

АГІТАТОР [АГИТАТОР] (латин. agitator - той, що приводить у рух) - особа, що прово-дить агітацію.

АГІТАЦІЯ [АГИТАЦИЯ] (від латин. agitatio-приведення в рух, спонукання) - 1. Поши-рення певних ідей або лозунгів за допомогою різноманітних засобів: бесід, виступів у пре-сі, по радіо, телебаченню, у кіно, театрі, об-разотворчого мистецтва, економічної, полі-тичної та художньої літератури; один із за-собів політичного впливу. 2. Переносно - дія, що має на меті переконати в чомусь, спо-нукати до чогось.

АГЛОМЕРАЦІЯ [АГЛОМЕРАЦИЯ] (від латин. agglomero - приєдную, нагромаджую, нако-пичую) - зосередження населених пунктів (здебільшого міського типу) на певній тери-торії і групування їх за певними ознаками: виробничими, ремісничими, рекреаційни-ми, культурологічними.

АГОР [АГОР] - розмінна монета Ізраїлю, до-рівнює 1/100 ізраїльського фунта.

АГРАРІЙ [АГРАРИЙ] -працівник аграрного сектора економіки, зайнятий виробництвом і переробкою с.-г. продукції, а також обслу-говуванням сільського господарства.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія