Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Для вас недорого новостройки города сочи по смешным ценам.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АГЕНТ СТРАХУВАЛЬНИЙ [АГЕНТ СТРАХОВОЙ] - офіційний працівник страхової ком-панії, який від імені страхувального органу укладає з населенням угоди майнового та особистого страхування страхові платежі.

АГЕНТ ТОРГОВИЙ [АГЕНТ ТОРГОВЫЙ] - особа, яка діє від імені фірми і виконує одну чи кілька таких функцій: виявлення потен-ційних клієнтів, налагодження комунікації, реклама, збут, організація обслуговування, збирання інформації і розподіл ресурсів.

АГЕНТ-ДЕЛЬКРЕДЕРЕ [АГЕНТ-ДЕЛЬКРЕДЕРЕ] (від латин, agens(agentis) - діючий, нім. Delkredere - порука, італ. del credere - на віру) - біржовий агент, який за спеціаль-ну винагороду здійснює принципалові пев-ні комерційні операції, що забезпечують ре-алізацію товару та оплату за послуги.

АГЕНТИ-РЕЗИДЕНТИ [АГЕНТЫ-РЕЗИДЕНТЫ] (фр. resident, латин, residens (residentis) - той, що залишається) - іноземні агенти, які перебувають у країні принципала, тобто фірми, що здійснюють імпортні операції за його рахунок. Крім агентських, вони нада-ють широке коло послуг щодо зберігання товарів іноземних постачальників і забез-печення їх реалізації. Для цього здійснюють ряд маркетингових функцій.

АГЕНТСТВО [АГЕНТСТВО] - 1. Організа-ція, що виконує певні доручення юридичних і фізичних осіб. 2. Назва основної, як прави-ло, великої, відомої організації чи установи, що представляє інтереси, веде справи, вико-нує доручення цієї структури у певному ре-гіоні держави чи за її кордонами. Напр,, А. автотранспортних, повітрофлотських чи судноплавних організацій, будівельних, тор-говельних фірм, державних органів, фінан-сових, громадських організацій.

АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА [АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ МАЛОГО Й СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА] - агентство є акціонерним товариством закритого типу. Створене в рамках Програми ТАСІС Європей-ського Союзу у 1994р. Мета-сприяння роз-виткові ринкових відносин в Україні та зміц-ненню української економіки шляхом під-тримки розвитку малих і середніх підпри-ємств. Види послуг, що їх надає Агентство: бізнес-консультації; тренінг-курси та науко-во-консультативні програми з основних на-прямів ведення бізнесу; організація і прове-дення бізнес-семінарів; консалтингові послу-ги; аналіз господарського стану підприєм-ства, оцінка фінансового та інших видів ри-зику в реалізації ділових проектів; фінансове планування, бізнес-планування, розробка документації для проведення тендерів (тор-гів), пошук ділових партнерів за кордоном. Агентство видає: "Бюлетень ділових пропози-цій зарубіжних фірм", "Вісник" (Інформацій-ний бюлетень про діяльність Агентства).

АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ [АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ] - Див. Міжнародна асоціація розвитку.

АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ [АГЕНТСТВО США ПО МЕЖДУНА-РОДНОМУ РАЗВИТИЮ] (U.S. Agence Inter-national Developement(USAID)) - незалежне відомство, що надає гуманітарну допомогу та сприяє економічному розвиткові країн для просування своїх економічних і політич-них інтересів за межами США. Засновано в 1961 р. президентом Дж. Кеннеді. В Україні Агентство сприяє розвиткові ринкової еко-номіки шляхом підтримки реалізації інвес-тиційних проектів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія