Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО [АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО] - документ, що засвід-чує юридичне право автора на ��могою автора на винахід може бути вида-ний інший документ - патент на винахід. Автори винаходів, які працюють на підпри-ємствах, у науково-дослідних установах та інших організаціях, подають заявки на одержання А. с., як правило, через підпри-ємство чи організацію, де вони працюють. У випадках, коли робота здійснена в порядку виконання службового завдання, керівники підприємств і організацій оформлюють за-явки на видачу авторського свідоцтва на ім'я підприємства (організації) із зазначен-ням автора (авторів) винаходу. Якщо винахід є результатом колективної творчості і при цьому неможливо встановити авторство ок-ремих осіб, А.с. видається на ім'я того під-приємства (організації), де був здійснений винахід. За винахідником зберігаються пов-ні особисті й майнові права, а також пільги (право авторства, право на присвоєння ви-находу імені автора, право на участь у впро-вадженні винаходу, права на першочергове здобуття посад наукових працівників за сво-їм фахом тощо). В Україні А.с, видає Комітет у справах винаходів та відкриттів при Кабі-неті Міністрів України.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР [АВТОРСКИЙ ДОГОВОР] -Див. Договір авторський.

АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД [АВТОРСКИЙ НАДЗОР] - контроль (нагляд) авторів винахо-ду (проекту) за відповідністю створюваного проекту (споруди, будови) художнім замис-лам і технічним параметрам, передбаченим і зафіксованим у проекті.

АВТОСАЛОН [АВТОСАЛОН] -виставка (роз-діл виставки), де демонструють автомобілі нових зразків.

АВТОСЕРВІС [АВТОСЕРВИС] -технічне об-слуговування автомобілів, які є в індивіду-альному користуванні.

АВТОСТОП [АВТОСТОП] (від авто... і англ. stop - зупинення) - 1. Система організова-ного використання туристами попутного транспорту. 2. Пристрій для автоматичного зупинення залізничого потяга при набли-женні до заборонного знака світлофора, яко-го машиніст не помітив.

АВУАР [АВУАР] (від фр. avoir - майно, над-бання) - різниця між кредитом і дебетом на користь власника банківського рахунку.

АВУАРИ [АВУАРЫ] (від фр. avoir - майно, надбання) - 1. Найчастіше -кошти банку в іноземній валюті, які знаходяться на його рахунках у іноземних банках, здебільшого на кореспондентських рахунках. Загальна сума коштів усіх банків держави складає її іноземні А. 2. Загалом це різні активи (гро-шові засоби, валюта, чеки, векселі, перека-зи, акредитиви), за рахунок яких можуть бути проведені платежі та погашені зобов'-язання чи борги їхніх власників, а також засоби банку (його каса, рахунки в інших банках, цінні папери, які легко реалізу-ються, векселі тощо). А. стимулюють роз-виток товарообмінних операцій, розрахун-ків як усередині держави, так і з зарубіж-ними країнами.

АГЕНТ [АГЕНТ] (від латин, agentis - діючий) -у комерційній діяльності фізична чи юри-дична особа, яка виконує роль довіреної осо-би з певним колом дій брокера, дилера, ко-місіонера, маклера від імені іншої фізичної чи юридичної особи за дорученням і в інте-ресах цієї особи. Діяльність А. спрямована на пошук клієнтів, підготовку угод за вина-городу, розмір якої визначається за згодою між ним та особою-поручителем. У комер-ційній практиці А. виконує свої обов'язки на основі агентської угоди з поручителем, якою визначається характер та обсяг доручення.

АГЕНТ ПЛАТІЖНИЙ [АГЕНТ ПЛАТЕЖНЫЙ] - фінансова фірма, банк, які спеціально де-леговані акціонерним товариством для ви-конання усіх операцій, пов'язаних з акціями цього товариства (виплата дивідендів, про-центів тощо).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія