Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АВТОПАРК [АВТОПАРК] - 1. Автотранс-портне підприємство, яке здійснює автомо-більні перевезення, а тння, технічне обслуговування і ремонт рухомого складу. 2. Спеціально обладнане місце збері-гання (стоянки), технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки. 3. Наявний склад автомобілів, причепів і напівпричепів як діючих, так і тих, що перебувають у ре-монті й резерві.

АВТОР [АВТОР] (латин. autor - письмен-ник) - особа, творчою працею якої створе-но твір (науковий, економічний, архітектур-ний, мистецький), здійснено наукове від-криття чи дослідження.

АВТОРЕФЕРАТ [АВТОРЕФЕРАТ] - корот-кий виклад автором своєї наукової праці.

АВТОРИЗАЦІЯ [АВТОРИЗАЦИЯ] (фр. auto- risation, букв. - дозвіл) - 1. У банківській справі - підтвердження авторства або пов-новажень особи, яка пред'являє електрон-ний документ, карточку чи посвідчення. 2. Згода автора на якусь дію - переклад твору, Інсценізацію, екранізацію свого твору.

АВТОРИЗОВАНИЙ [АВТОРИЗИРОВАННЫЙ] (від фр. autoriser - дозволяти) - зроблений за згодою автора чи схвалений ним.

АВТОРИТАРИЗМ [АВТОРИТАРИЗМ] (фр. autoritarisme, від латин, autoritas - вплив, влада) - антидемократична система полі-тичного володарювання. Характеризується повною відсутністю або абсолютною фік-тивністю демократичних інституцій, зосе-редженням у руках однієї особи або невели-кої групи осіб необмеженої влади.

АВТОРИТАРНИЙ [АВТОРИТАРНЫЙ] (від латин, аиіогіїаз- влада) - 1. Той, що ґрунтується на беззапе-речному підкоренні владі. 2. Той, хто нама-гається утвердити свою владу, вплив, дома-гається авторитету.

АВТОРИТЕТ (АВТОРИТЕТ] (від латин, аис-іогіїаз - сила, влада, гідність) - 1. Загаль-новизнане значення, вплив, яким користу-ється особа і може впливати на навколиш-ніх. 2. Система поглядів, вчення окремої лю-дини чи організації, які є загальновизнани-ми, сприйнятними і мають вплив і повагу в суспільстві. Залежно від сфери й способу впливу розрізняють А. політичний, науко-вий, моральний та ін. Напр., А. менедже-ра залежить від його компетентності, си-ли волі, рівня культури, уміння спілкува-тися і є безперечною умовою ефективного управління. А. фірми, компанії визначаєть-ся їх конкурентоздатністю, якістю продук-ції і послуг, позиціями на ринку. Див. також Імідж.

АВТОРИТЕТНИЙ [АВТОРИТЕТНЫЙ] - 1. Впливовий, поважний. 2. Той, що не допус-кає заперечень.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО [АВТОРСКОЕ ПРАВО] - сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов'язані зі створенням і вико-ристанням творів науки, літератури, мис-тецтва. Є частиною цивільного права. А.п. охороняє інтереси авторів, сприяє розвитко-ві творчості, використанню її досягнень у суспільних інтересах, для матеріального і духовного збагачення народу. А.п. України приведене у відповідність до вимог Всесвіт-ньої (Женевської) конвенції 1952 р. про А.п.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія