Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АВТАРКІЯ [АВТАРКИЯ] (грец. autarkea - самовдоволення) - створення замкненого самодостатнього господар��жах ок-ремої країни або групи країн, спрямоване на максимальне обмеження імпорту, стимулю-вання експорту товарів і капіталу. Окремі держави використовують політику А. для створення відносно замкнених господарств, які б виробляли все необхідне з метою про-тистояння економічній блокаді.

АВТЕНТИЧНИЙ [АУТЕНТИЧНЫЙ] (від грец. authentilos - справжній) - дійсний, рів-нозначний, той, що ґрунтується на першо-джерелі.

АВТЕНТИЧНИЙ ТЕКСТ [АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ] - офіційний текст міжнародного акту, договору, підписаного уповноважени-ми представниками і скріпленого печатка-ми відповідних держав.

АВТО... [АВТО...] (від грец. autos - сам) - у складних словах відповідає поняттям "са-мо..." (напр.: авторегулятор, автоблоку-вання).

АВТОБІОГРАФІЯ [АВТОБИОГРАФИЯ] - життєпис якої-небудь особи, складений нею самою.

АВТОГРАФ [АВТОГРАФ] - 1. Власноруч-ний, зазвичай пам'ятний, підпис або на-пис. 2. Власноручний авторський рукопис-ний текст.

АВТОГРАФІЯ [АВТОГРАФИЯ] - точне від-творення почерку або зображення, зробле-ного від руки.

АВТОКРАТ [АВТОКРАТ] (грец. autokrates - самовладний, від autos - сам і kratos - влада)-необмежений, повновладний пра-витель.

АВТОКРАТІЯ [АВТОКРАТИЯ] (грец. autokra-teia-самовладдя, самоуправство)- 1. Сис-тема, принципи, форми і методи управління державою, регіоном, підприємством, про-цесами, що базується на одноосібному зо-середженні влади в руках однієї людини - на адмініструванні. 2. Переносно - абсо-лютизм, деспотія, тиранія.

АВТОЛОГІЯ [АВТОЛОГИЯ] - вживання слів у їх прямому значенні на відміну від пе-реносного.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія