Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АВАНТАЖ [АВАНТАЖ] (фр. avantage - пе-ревага) - сприятливі умови для певної дії, одержання позитивного ре�них вигод у здійсненні підприємницьких опера-цій, угод.

АВАНТАЖНИЙ [АВАНТАЖНЫЙ] (від фр. avantage - перевага) - той, що справляє приємне враження зовнішністю; привабли-вий, інтересний.

АВАНТЮРА [АВАНТЮРА] (фр. aventure, букв.-пригода)- 1. Ризиковане, сумнівне діяння, часто з корисливими цілями, розра-ховане на випадковий успіх. 2. Акція без ура-хування реальних можливостей і умов. при-речена, як правило, на невдачу.

АВАНТЮРИСТ [АВАНТЮРИСТ] - людина, схильна до авантюрних дій, пройдисвіт, шу-кач легких, сумнівних результатів, амораль-них і протиправних пригод.

АВАРІЙНА ПІДПИСКА (АВАРИЙНАЯ ПОДПИСКА] - письмове зобов'язання вантажо-одержувача (чи відвантажувача), яке нада-ється власникові транспортного засобу (морського судна) про те, що в разі неперед-бачених обставин (форс-мажор), аварії суд-на будуть сплачені (відшкодовані) його витрати.

АВАРІЙНИЙ ЗАПАС [АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС] - запас, який створюється на підприємс-твах (окрім страхового запасу) як технічно необхідний резерв матеріалів, палива чи ус-таткування для ліквідації можливої аварії, а також запобігання ймовірного зупинення виробництва через перебої у постачанні, по-в'язані з аварією за межами підприємства. Якщо розмір А.з. не передбачений техніч-ним проектом, то його створюють на основі власних розрахунків.

АВАРІЙНИЙ КОМІСАР [АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР] - фізична або юридична особа, до послуг якої звертаються страхівники для захисту своїх інтересів у разі страхового ви-падку із застрахованим майном. Страхівник визначає А.к. як у своїй країні, так і за кор-доном, вказуючи його ім'я, поштову і телег-рафну адресу в страховому сертифікаті або полісі, який надається страхувальнику.

АВАРІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ [АВАРИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ] - документ, який засвідчує причини, характер і розміри збитків, завда-них застрахованому майну під час аварії.

АВАРІЙНІ РОБОТИ [АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ] - роботи з ліквідації наслідків дії стихійних сил або сил технологічного характеру (пове-ні, снігові замети, зсуви, руйнування будин-ків та ліній електропередач внаслідок урага-нів, пожеж тощо), а також роботи щодо запо-бігання загрози стихійних сил чи виходу з ладу машин, агрегатів, засобів транспорту, промислових об'єктів та ін. Обсяги А.р. виз-начаються масштабом заподіяної чи мож-ливої шкоди. А.р. ведуться в основному за-собами і коштами тих підприємств, на тери-торії яких сталась аварія. Існують також гір-ничорятувальні і газорятувальні спеціальні частини для рятування людей під час аварії на шахтах (рудниках), нафтогазопромислах. Для запобігання і ліквідацій наслідків аварій, які завдають шкоди інтересам дер-жави в цілому, в Україні створено Міністер-ство з надзвичайних ситуацій.

АВАРІЯ [АВАРИЯ] (італ. avaria - пошко-дження, збиток) - 1. Нещасний випадок, велика невдача, порушення нормального ритму праці. 2. Шкода, збитки, пов'язані з нещасним випадком з транспортними засо-бами.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія